Du har nå kommet til http://www.slektsdata.no (denne side)

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

Hjemmeside for lokal- og slektshistorie

www.slektsdata.no

post@slektsdata.no

Bjørn Marum Olsen

Sandefjord, Norge

Mobil 0047 975 16 660
 


På søk etter gamle minner i Hjertnesskogens på østsiden ved Svarttjern.
Fotograf: Barnebarnet Aron Johan Dahl, 5 år våren 2012

 

Christian Bergqvist, min bror og musiker
 

Adolf Thomsen, "glemt" komponist

Lokalhistorie

KULTURMINNER utgitt av Sandar Historielag

Tillegg

Krigsminner


SLS digitale bildesamling i samarbeid med Sandefjord Bibliotek

Arkiv
SLS lørdagsartikler

 
SLS nye hjemmeside

Ny hjemmeside for LARDEX og
Sandefjord Rundt
lardex.net


Gammel hjemmeside
lardex-net


Slekten er inndelt i følgende hoveddeler (det er påkrevet med brukernavn og passord for å komme inn på disse linkene; tilgang gis ved henvendelse):

Min far Arne Poul Lütken Rassét (født Rasmussen) fra Århus, Danmark
Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Poul_Lütken_Rassét

Min mor Ingrid Agnes Fjugstad (født Keim Johnsen) fra Sandefjord.

Mine adoptivforeldre:
Johan Martin Olsen fra Lystad, Sandefjord

Aasta Kierstine Marum Olsen (født Marum Jakobsen) fra Marum Nordre, Sandefjord

Min kjære livsledsager Sadie Anita Dahl (født Solberg) fra Sandefjord

Hennes far Kristian Solberg (født Pedersen) fra Flatset, Hadsel, Nordland
Hennes mor Martha Marie Solberg (født Mikkelsen) fra Kroken, Sandefjord


Ønsker du tilgang til de passordbeskyttede sidene?

Er du en av de som bistår og supplerer med opplysninger til disse sidene i slektsforskningssammenheng er det likevel en mulighet til å få tilgang til arbeidssidene via en link som krever Brukernavn og Passord. Dette kan du få på forespørsel ved å sende en epost med en kort forklaring til hvorfor du ønsker tilgang.
Passordet vil bli endret hele tiden.

Vedr. de tidligere åpne slektssidene
På grunn av behovet for en full gjennomgang av de tidligere slektssidene som etter hvert også inneholder mange opplysninger som omfattes av personvernreglene vil det ta en tid før sidene vil være tilgjengelige igjen i en bearbeidet og mer begrenset form. Se linkene lenger ned på siden.

Åndsverksloven
Det er direkte trist å se at noen ikke har noen som helst respekt for bilderettigheter i henhold til Åndsverksloven og Lov om opphavsrett. Bilder jeg selv har fotografert eller har eierskap til blir uhemmet kopiert, lagt ut på andre sider og brukt på FaceBook uten å skrive hvor det er hentet fra.
Administratorer på FaceBook-sider tar ikke ansvar ved henvendelser og lar dette passere. Trist! Dette gjelder i særdeleshet lokalhistoriske bilder fra Sandefjordsdistriktet. De som utfører dette vurderes anmeldt i hvert enkelt tilfelle.

Gjør man et bilde (eget åndsverk) tilgjengelig for allmennheten første gang har det en vernetid på 25 år. Bildene i min samling gjøres tilgjengelig etter innskanning og publisering på www.slektsdata.no. Se paragraf 13 nedenfor hentet fra
Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

 

Kort om åndsverkloven:

Et litterært eller kunstnerisk arbeid som er utrykk for original og individuell skaperinnsats, får vern som åndsverk. Skaperen av verket betegnes som opphaver, og hans rett til åndsverket kalles for opphavsrett, se § 2. Det kreves ingen registrering eller søknad for at opphaveren skal få opphavsrett. Opphavsretten oppstå idet åndsverket blir skapt.

Det opphavsrettslige vernet eksisterer for å beskytte og belønne åndelig kreativitet, og skal gi insentiv til kulturell produksjon.

Opphavsretten omfatter både vern om verkets og opphaverens integritet, se særlig § 5, og vern om opphaverens økonomiske interesser når det kommer til å framstille eksemplar av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmenheten, se § 3.

Av hensyn til informasjons- og ytringsfriheten har åndsverkloven også regler som begrenser omfanget av opphavsretten. Disse reglene finnes i hovedsak i kapittel 3. Noen verk som blir til i sammenheng med utøvelse av offentlig myndighet er ikke omfattet av opphavsretten, se § 14. Videre finnes det regler om fri bruk, som rett til eksemplarfremstilling til privat bruk i § 26, retten til å sitere i § 29 og retten til fri bruk av verk i undervisningssammenheng i § 43. Opphavsretten er også begrenset av regler om tvangslisens og avtalelisens, samt regler om retten til eget bilde og bestilte portretter.

Åndsverkloven har også regler om vern av diverse prestasjoner og investeringer om er nært tilknyttet opphavsretten, de såkalt nærstående rettigheter. Disse bestemmelser finnes i hovedsak i lovens kapittel 2. Her finner man blant annet regler om eneretten til fotografisk bilde i § 23, databasevernet i § 24 og produsenter og utøvende kunstneres enerett i § 20 og § 16. Flere av reglene i åndsverkloven gjelder tilsvarende for rettene i dette kapittelet.

En opphaver kan helt eller delvis overdra sin enerett til å råde over verket. Et typisk eksempel er når en forfatter inngår en avtale med et forlag om utgivelse av en bok. Med mindre opphaveren har samtykket til det, gir overdragelsen ingen rett til å endre verket, se § 68.

Åndsverkloven har også regler om erstatning, straff og andre midler som kan benyttes mot den som krenker andres rett etter loven.

Kilde: lovdata.no

 


http://bildetyveri.no/4612/dele-eller-stjele-unnga-a-bli-bildetyv

Vær sikker på nett
Å holde seg oppdatert på alt som skjer innenfor datasikkerhet og å vite hvilke farer som lurer, er ingen enkel oppgave. Behovet for effektiv beskyttelse av data er alltid til stede og det er viktig å vite litt om de hyppigste truslene og om hvordan man kan unngå å bli rammet av dem.
Her kan du få tilgang til et lite hefte som gir deg informasjon om de vanligste truslene og hvordan man best kan være en sikker bruker av Internett.
Her kan du laste ned heftet om sikkerhet på nettet, ca 2,4 Mb.
 

Personvern
Noen aktuelle linker om dette vanskelige personverntemaet i forhold til slekts- og lokalhistorie:

Norsk lokalhistorisk institutt gir råd og veiledning til bygdebokforfattere, og på sine nettsider har de også lagt ut noe som kanskje kan være nyttig? http://www.lokalhistorie.no/bygdebok/rettleiing/forfattere.html
Se også gjerne på dokumentet https://www.regjeringen.no/contentassets/.../personvernveileder.pdf
Noen tanker fra andre om kombinasjonen internett, slekt og personvern samt "St.meld. nr. 17 (2006-07) Eit informasjonssamfunn for alle".


På sidene til Preus Museum fant jeg en nyttig side http://www.nb.no/nmff/fotograf.php her kan man søke på fotografer som virket før 1920. Man vi ofte kunne få en pekepinn på når bildene er tatt hvis de er tatt av en studiofotograf.