Aktuelle forkortelser:

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Tyske militære grader

Oversikt over organisering av hjemmestyrkene/Milorg

Ordliste, tysk fangeleirvokabular.
Hentet fra boken: Johansen, Frank Storm; "Tusen dager i fangenskap". Et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer.
Gyldendal 2015. ISBN 978-82-05-480083-4

Flere koder og forkortelser finner du på denne linken http://www.maritimt.net/jps/kodeliste.htm

A

Avsnitt.
Milorg avsnitt (f.eks. A-154 Sandefjord med omland).

Abwehr

Militær spionasje- og kontraspionasjeorganisasjon (tysk).
https://no.wikipedia.org/wiki/Abwehr
I det okkuperte Norge etablerte Abwehr hovedkontor (Abwehrstelle) i Oslo, distriktskontor (Nebenstelle) i Bergen, Trondheim og Tromsø og flere underkontor (
Aussenstelle) rundt om i landet, blant annet i Stavanger, Førde, Lillehammer og Kirkenes. Organisasjonen var delt i tre arbeidsområder:
Gruppe I – Operativ etterretning mot fiendlige styrker (Fiendaufklärung). Disponerte mange fiskefatøy ført av norske skippere. Rundt 100 kjente agenter.
Gruppe II – Sabotasje bak fiendens linjer. Agenter ble landsatt i Storbritannia ved hjelp av sjøfly eller båt. Tyve kjente agenter.
Gruppe III – Kontraspionasje. Den delen som involverte flest nordmenn, flere hundre agenter som arbeidet i motstandsbevegelsen og blant de allierte.

Akershus festning

Fengsel for politiske fanger  for Sipo (Sicherheitspolizei) og SD (Sicherheitsdienst).
https://no.wikipedia.org/wiki/Akershus_slott_og_festning

Aksemaktene

Navn som ble gitt alliansen mellom Tyskland og Italia, og senere også Japan under annen verdenskrig.
https://no.wikipedia.org/wiki/Aksemaktene

AL

Avsnittsledelse

A-sjef

Avsnittsjef (fordele kampoppgaver og regulere all virksomhet i A etter ordrer fra DL)

"Ask-gruppen"

Motstandsgruppe opprettet høsten 1940 i Sandefjord. Sentrale personer var Øivind Ask, Andreas Bertnes og Johan Midttun. Alle ble henrettet 04.12.1941 på
Trandum.

AT
Arbeidstjeneste

Tvungen arbeidstjeneste (utføre arbeid for den tyske okkupasjonsmakten)
https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidstjeneste

Blomsterplukking

Blumenpflücken. Navn på tyskernes represalier "øye for øye, tann for tann" ved likvidasjoner. Ofte tilfeldige ofre ble plukket ut for å bli henrettet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Blumenpfl%C3%BCcken

Blue Mix

Se: Stay Behind

B.org.

Den illegale bedriftsorganisasjonen (disponerte ca 350 mann mai 1945).

"Bowler"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station.

Bundle

Gregers Gram https://no.wikipedia.org/wiki/Gregers_Gram  og Max Manus https://no.wikipedia.org/wiki/Max_Manus  aksjonsnavn.

"Carmarthen"

Noen av beskyttelsesmålene i "Catterick" ble satt til 2. prioritet:
Stub transformatorstasjon, Vera Fabrikker

"Catterick"

B.orgs plan for beskyttelse av vitale anlegg ved krigsavslutningen. I Sandefjord gjaldt dette følgende:
prioritet A  Sandar Fabrikker, Vera Fabrikker,
prioritet B: Framnes mek. Verksted, Stub transformatorstasjon

"Cornkrake"

SL's radiostasjon (for kontakt med DL)

D

Distrikt.

Milorg distrikt (f.eks. D-15 Vestfold, 1400 mann pr. sept. 1943 og august 1944, mai 1945 2800 mann) Se skisser nedenfor.
Skulle bestå av en kamporganisasjon (oppdelt i 2-4 avsnitt med hver sin A-sjef som igjen delte avsnittet i 2-4 områder med hver sin O-sjef som igjen skulle <
bestå av 2-4 grupper/kompanier med hver sin gruppesjef som igjen skulle bestå av 2-4 tropper med troppsjefer, den minste enhet man regnet med var laget på
6-12 mann ledet av lagføreren) ) og sambands-, pioner-, sanitets-, forsynings- og utskrivningsorganer; de såkalte "faggrupper". I tillegg kom krigspolitiet.
D-15's radiostasjon ble kalt "Rocambole".

Derby

Max Manus-gruppen i Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/Max_Manus

DIS

D's indre samband

DL

Distriktsledelse (bindeledd mellom SL og A). Fikk ordrer fra SL (FO).

D-sjef

Distriktsjef

E-kontoret

Det norske etterretningskontoret i London (gikk senere opp i FO 2)

"Edderkoppen"

Milorgs eksportsentral i Oslo (organisering av flukt ut av landet). Brukte også sjøruter.

Einsatzgruppen

Se: SS. Einsatzgruppen var paramilitære grupper drevet av SS. Det var offiserer fra Gestapo, SD, Kripo og Waffen SS som utgjorde mannskapene i disse
gruppene.
SS og det tyske politiet bygde opp spesielle mobile drapsenheter til å myrde bl.a. jøder. De ble kalt "Einsatzgruppen", og fulgte etter den tyske hærens invasjon
i andre land.
https://no.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen

"Fama" (latinsk for rykte)

Milorggruppe i Larvik som avlyttet tysk telefonkommunikasjon. Rapporterte over Avsnittet til DL. Derfra videre til FO 2 i London.

Feldgendarmerei

Militærpolitiet i Wehrmacht,

FO

Forsvarets Overkommando

FO 2 (II)

Forsvarets Overkommando, 2. avdeling (kontor for etterretningstjeneste)

FO 4 (IV)

Forsvarets Overkommando, 4. avdeling (kontor for Milorg, Linge-kompani, sabotasje)

"Forbrydelsen"

Tilnavn på bygningen Kristinelundsveien 22 i Oslo. SS- und Polizeigericht IX. Tysk domstol
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristinelundveien_22

"Foscott"

Plan for beskyttelse av vitale anlegg ved krigsavslutningen. Første prioritet hadde kraftstasjoner; Slagen trafo ved Tønsberg og Haukerød forsterkerstasjon ved
Sandefjord.

Frontkjemper

Frontkjempere er betegnelsen for nordmenn som meldte seg til krigsinnsats på tysk side. Disse kjempet hovedsakelig mot russerne på Østfronten.
https://no.wikipedia.org/wiki/Frontkjemper

Geheime Feldpolizei

 Klingenberggata 7 – Vika postkontor, under andre verdenskrig huset bygningen kantorer for Abwehrstelle Norwegenog Geheime Feldpolizei, som også kaltes Deutsche Passtelle.

Gestapo

Gestapo var det hemmelige politiske politiet i Det tredje riket.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
Leder i Norge: Siegfried Wolfgang Fehmer. Styrt fra Victoria Terrasse i Oslo.
Tysk politimann. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han for Gestapo i Oslo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Wolfgang_Fehmer

 

GESTAPO - Geheime Staatspolizei , - var en underavdeling av SiPo -Sicherheitspolizei. Under SiPo hørte også Kriminalpolizei og SS Sicherheitsdienst (SD). Hele organisasjonen sorterte under SS-sjefen Heinrich Himler som fra 1936 var Chef der Deutschen Polizei.


I de okkuperte områdene holdt Gestapo til i de samme lokalene som Sicherheitsdienst og Kripo.
I 1943 var Gestapo delt inn i seks underavdelinger. Disse bestod av:
Avdeling A – sabotasje og livvakttjeneste

Avdeling B -  kirker, sekter og jøder (Avdeling for jøde-, frimurer- og kirkesaker)
Ledet av SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner: https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wagner
Medarbeider ved Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD i Norge fra 13. februar 1941 til krigens slutt. Han var leder for referat IV B i Abteilung IV (Gestapo under ledelse av Hellmuth Reinhard) og hadde ansvar for jøder, frimurere og kirkespørsmål.
Hellmuth Reinhard: Tysk jurist. Han skiftet navn fra Patzschke til det mer germansk-klingende Reinhard i april 1939. Reinhard var sjef for Gestapo i Norge 1942-1945. Som Gestapo-sjef beordret han blant annet likvideringer og han organiserte deportasjonen av de norske jødene. Ved å bytte navn levde han som fri mann før han i 1964 ble avslørt av vesttysk politi og ble dømt til fem års fengsel.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hellmuth_Reinhard

Avdeling C – arkiver, presse og partisaker

Avdeling D – okkuperte områder (f.eks Norge og Frankrike)

Avdeling E – sikkerhetstjenesten

Avdeling F – pass og fremmedpoliti

Da RSHA skulle etablere seg i Norge i april 1940, ble det gitt ordre om at betegnelsen Geheime Staatspolizei (Gestapo) skulle unngås, fordi navnet hadde fått
en dårlig klang blant nordmenn på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitzpolizei (Sipo) skulle brukes som samlebetegnelse for Gestapo,
Kriminalpolizei (Kripo) og Sicherheitsdienst (SD). Anordningen var kosmetisk, men offisielt ble dermed Gestapo i Norge Sipo Abteilung IV.

Gimle, Villa Grande

Representasjonsbolig for Vidkun Quisling, Huk Aveny 56, Bygdøy i Oslo. https://no.wikipedia.org/wiki/Villa_Grande

Gladio

Se: Stay Behind

Grebe/Grebe Red

Motstandsgruppe under Kompani Linge). Mottok forsyninger av våpen, utstyr og personell fra Storbritannia. Leder av gruppen fra 1944 var Jon Gunleiksrud.
https://no.wikipedia.org/wiki/Grebe

Grini

Polizeihäftlingslager Grini (nå Ila fengsel) drevet av SS.
https://no.wikipedia.org/wiki/Grini

Gutta på skauen

Se: Skaugutta

HL

Hjemmefrontens ledelse

Holocaust i Norge

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødleire.
Den største deportasjonen skjedde 25.11.1942 da i alt 532 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS "Donau". 26 ble sendt med "Monte Rosa" samme dag, og 25.02.1943 ble de siste jødene, 158, fra resten av landet sendt med "Gotenland".
De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz. Kun 35 overlevde.
Med dette utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leire under krigen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Norge

Home Station

Hovedradiostasjonen i UK med radiokontakt med alle DL i Norge.

HS

Hjemmestyrkene (Milorg)

ISDT

Rapportene fra "Inter-Service Topographical Department" ble utgitt i tidsrommet 1943 til 1945. Spionene som hentet inn materialet tilhørte etterretningsorganisasjonen XU, som besto av like mange kvinner som menn. Rapportene ble bygget på spionasje som både enkeltpersoner og organisasjoner i Sandefjord leverte til allierte myndigheter i Sverige og Storbritannia i løpet av siste krig.

IR

Infanteriregiment

Jøssing

Jøssinger; gode nordmenn som sto mot tyskerne og Nasjonal Samling. Honnørord om folk som hjalp til i motstandsarbeidet og som var i opposisjon til
tyskerne og Nasjonal Samling.
Jøssing var et navn på antinazistiske nordmenn under andre verdenskrig. Navnet kommer av Altmark-saken i Jøssingfjorden den 16. februar 1940.
Betegnelsen ble opprinnelig brukt som et skjellsord av Nasjonal Samling-avisen Fritt Folk, men ble raskt tatt i bruk som en hedersbetegnelse.
https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8ssing

Kaniner

Båtflyktninger til Sverige under krigen på flukt fra tyskerne. Rutene ble organisert av "kaninkontakter".
https://no.wikipedia.org/wiki/Flyktninger_fra_Norge

KdSuSD

Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD (tysk). "Einsatzkommandos" i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Inndelt i "Aussendienststellen",
"Stützpunkte" og "Grenzenpolizeiposten". Hovedkvarter på Victoria Terrasse.
Omorganisert fra SIPOu.SD. "Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei unde des SD" var Heinrich Fehlis. Underlagt Eichmann. Hadde sitt kontor på Victoria terrasse i Oslo.
Tysk offiser og politisjef som tjenestegjorde i Norge under den andre verdenskrig. Han var SS-Oberführer og Oberst der Polizei, var i ledelsen for Sicherheitspolizei (Sipo) og Sicherheitsdienst (SD) hvor han etterfulgte SS-Oberführer Franz Walter Stahlecker som sjef for Sipo og SD i Norge i november 1940 og var «Befehlshaber» (BdSuSD) ved Victoria terrasse.
https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Fehlis

Under KdSuSD lå Aussendienststelle Larvik ledet av Oberstführer, Dienstelleleiter der SP Larvik; Franz Dienzemann, Hauptscharfürer Krim.sekr.SP Oslo-Larvik;
Erich Tillich og Oberscharfürer Krim.sekr. Leiter der SP Larvik; Hermann Wernisch.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Wernisch
Wernisch var sjef for den tyske sikkerhetstjenestens avdelingskontor i Larvik, «SD-SicherheitsdienstAussendienststelle Larvik», i tidsrommet 1940-45. Før krigen tok slutt hadde Wernisch oppnådd tjenestegraden, Hauptscharführer.

Wernisch ble av mange Larviksborgere husket som en moderat person, og mannen med schäferhunden og cabrolet'en.

Tyske myndigheter, i første rekke Sipo u. SD, men også Wehrmacht, disponerte Larvik Hjelpefengsel.

Kompani Linge

Se: NORIC
Kompani Linge var underlagt S.O.E. Det opererte bare i Norge. Under krigen het kompaniet "Norwegian Independent Company NO 1", -  ( NOR. I. C. No.1), i sjargong "Norisen". Først i september 1947 ble kompaniet kalt "Kompani Linge".
https://no.wikipedia.org/wiki/Kompani_Linge

"Kongshirden"

Motstandsgruppe i Tønsberg

Kontoret

Skeppargatan 23, Stockholm.

Kp

Kompani

Kriminalpolizei

Kripo, Kriminalpolitiet. Kripo bestod av profesjonelle etterforskere som etterforsket særlig alvorlige forbrytelser, enten de var av alminnelig eller politisk karakter.

Kripo

I 1936 ble Ordnungspolizei (ORPO) og Reichskriminalpolizei (Kripo) opprettet. Sipo ble da definert som det øverste organet av de tre statlige politistyrkene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolizei

Lindus

Se: Stay Behind

"Majorstua"

Hovedkvarter for DL i Vestfold fra senhøsten 1944. Beliggende på østsiden av Hvarnesåsen i Lågendalen.

"Masaba"

D-15' hovedkvarter for Vestfold i Lågendalen på vestsiden av Hvarnesåsen frem til flytting til "Majorstuen" høsten 1944. Ordet Masaba er utledet av navnet på tre lokale personer; Markus, Salve og Bjarne Hvarnes.

MI 2 (II)

Militærkontor 2 under militærattachéen ved den norske Stockholm-legasjonen (kontor for etterretningstjeneste som sorterte under FO 2 i London og betjente de hemmelige etterretningsorganisasjonene, særlig XU i Norge)

MI 4 (IV)

Militærkontor 4 under militærattachéen ved den norske Stockholm-legasjonen (kontor for Milorg, Linge-kompani, sabotasje. Sorterte under FO 4 i London og betjente Milorg i Norge)

MI 6

Military Intelligence, 6. kontor, organ for den britiske landmilitære etterretningstjenesten, samarbeidet nært med SIS
https://no.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service

Milorg

Norsk militærorganisasjon (organiserte militær motstandsbevegelse)
https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg
Milorg. fork. for Militærorganisasjon. Underlagt Forsvarets Overkommando (FO) i London, adresse Kingston House. Kongen og Regjeringen hadde adresse samme sted. Milorg. hadde 40.000 mann under våpen i Norge våren 1945. Det meste av utstyret fikk de ved slipp med fly fra England
Jens Christian Hauge var leder for motstandsbevegelsens militære gren Milorg under tyskernes okkupasjon av Norge i krigsårene 1940-1945. Etter frigjøringen var Hauge forsvarsminister og senere justisminister.
https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Christian_Hauge
Major Oliver H. Langeland, 1887-1958, ble innsatt av Jens Chr. Hauge i 1942 som leder av Milorgs avdeling D-13 (Oslo), og var en av de mest sentrale lederne i Milorg fra 1942 og frem til juli 1944.
https://no.wikipedia.org/wiki/Oliver_H._Langeland

"Nasjonalgarden"

Kommunistisk motstandsgruppe opprettet våren 1941 i Larvik av Eric Johansson og Edvin Lindh. Senere selvstendig organiserte motstandsgrupper i hele Vestfold. Drev parallelt med og noen ganger i samarbeid med D-15.  Fikk ingen støtte fra UK. Se linken http://www.aftenposten.no/fakta/verdenskrig/article674936.ece

Nasjonal Samling (NS)

Nasjonal Samling, forkortet NS, ble fra september 1940 av okkupasjonsmakten gjort til Norges eneste lovlige parti. Partiet var bygd opp med det tyske nazipartiet NSDAP som et forbilde.

Partilederen Vidkun Quisling titulerte seg som fører.
https://no.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
Norsk offiser, diplomat og politiker. Quisling ble først kjent som nødhjelpsarbeider i Sovjetunionen og nær medarbeider av Fridtjof Nansen, og var Norges forsvarsminister i to Bondepartiet-regjeringer fra 1931 til 1933. I 1933 stiftet Quisling det nasjonalromantiske fascistpartiet Nasjonal Samling (NS), som på 1930-tallet hadde begrenset oppslutning. Etter Tysklands invasjon av Norge i 1940 forsøkte Quisling, som den første i verden, å begå statskupp over radio, men kuppforsøket mislyktes ettersom tyskerne ikke var interessert i å støtte hans regjering. Vinteren 1942 kom han tilbake som sjef for en tyskstøttet regjering, og med tittelen ministerpresident ledet han sammen med den sivile administratoren for den tyske okkupasjonsmakten den norske statsadministrasjonen resten av krigen.

Etter frigjøringen i 1945 ble Quisling dømt til døden og henrettet for landssvik.

NHM

Norges Hjemmefrontmuseum
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Hjemmefrontmuseum

NORIC

Norwegian Independent Company no. 1 = Kompani Linge.
Nor. I. C. 1. Se: Kompani Linge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kompani_Linge

Nr. 26

Kompani Linges treningssenter, Forest Lodge, Skottland

NSDAP

NSDAP er forkortelsen for Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti). Regjerte i Tyskland mellom 1933 og 1945. Allerede fra starten av bestod symbolet for partiet av et hakekors. Drev rekruttering til Sturmabteilung (SA)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei

O

Område

(f.eks. O-1532 Andebu, O-1541 Sandefjord, O-1542 Sandar, O-1544 Kodal)

ODESSA

ODESSA er forkortelsen for "Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen". Formålet med denne organisasjonen var å hjelpe tyske krigsforbrytere i å komme unna de alliertes rettsapparat.
Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ODESSA) – norsk: organisasjon av tidligere SS-medlemmer – er angivelig et nettverk opprettet av tidligere SS-offiserer mot slutten av andre verdenskrig for å hjelpe nazister med å rømme fra krigsoppgjøret.

Nettverket er angivelig basert i Buenos Aires og hadde forbindelser til Tyskland, Sveits, Italia og Vatikanstaten, og skal ha hjulpet Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke og mange andre krigsforbrytere med å søke tilflukt i Latin-Amerika.
https://no.wikipedia.org/wiki/ODESSA

OL

Områdeledelse

Operasjon Betongblanding

Den mest omfattende sabotasjeaksjon i landet under krigen. Sprengning av NSB adm.bygg i Oslo samt en mengde jernbanelinjer over hele Østlandet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Betongblanding

Operasjon Gladio

Se: Stay Behind

Operasjon Reinhard

Våren 1942 startet "Operasjon Reinhard". Det var kodeordet for utryddelsen av jødene

O-sjef

Områdesjef

Ordnungspolizei

Ordenspolitiet, forkortet Orpo, var den regulære politistyrken i Tyskland i årene 1936 til 1945. Ordnungspolizei hadde ansvaret for alminnelig politiarbeid. Den ble underlagt Schutzstaffel (SS),

Organisation Todt

Se: Todt

ORPO

I 1936 ble Ordnungspolizei (ORPO) og Reichskriminalpolizei (Kripo) opprettet. Sipo ble da definert som det øverste organet av de tre statlige politistyrkene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei

OSS

Office of Strategic Services (amerikansk organ for støtte til motstandsbevegelsene i de okkuperte land, tilsvarte britenes SOE)
https://no.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services

Osvald-gruppen

Den kommunistiske motstandsgruppa rundt Asbjørn «Osvald» Sunde, se linken http://www.abcnyheter.no/nyheter/100323/apner-%C2%ABosvald%C2%BB-heder

https://no.wikipedia.org/wiki/Osvald-gruppen

OT

Se: Todt

"Polar Bear 6 (W)" (PB)

Plan for beskyttelse av vitale havneanlegg ved krigsavslutningen (PB disponerte 250 mann i mai 1945)

Polititroppene

Rikspolitiet med 15 000 mann og Reservepolitiet ble 13 000 mann utgjorde til sammen Polititroppene som ble trent i Sverige. De kunne trene på nøytral grunn fordi de formelt var sivile enheter, men i realiteten var de en paramilitær styrke. Forlegningene lå ved Gottröra, hvor det ble opprettet en politiskole.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reservepolitiet

R

Milorgs råd

"Rankin Case B"

SHAEF's plan for tysk tilbaketrekning i mai 1945

Reichssicherheitshauptamt (RSHA).

Se: RSHA. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reichssicherheitshauptamt

Reichstag

Den tyske nasjonalforsamlingen i Berlin; "Riksdagen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagen_(Det_nordtyske_forbund)

ROC (Rocambole)

Se: Stay Behind

"Rocambole"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station.

"Rosy Bullfinch Red"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station (fra mars 1944 etter opprullingen)

RP
Rikspolitiet

Rikspolitiet (den illegale politiorganisasjonen). Rikspolitichefen for Vestfold pr mai 1945 var høyesterettsadvokat Fritjof Bettum i Sandefjord. Hans kontor ble brukt som felles hovedkvarter ved kapitulasjonen.
Rikspoliti- og Reservepolitistyrkene som ble satt opp i Sverige fra 1943 gikk på grunn av Sveriges forhold til Tyskland under betwagneregnelsen «politistyrker» og var formelt sett ikke en del av den norske hæren. I realiteten utgjorde disse ved krigens slutt 8 bataljoner feltmessig oppsatt, øvet og væpnet lett infanteri som stod klar for innsetting ved en evt. alliert invasjon av Norge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Rikspolitiet

RSHA

Reichssicherheitshauptamt, hvor alle de forskjellige hemmelige tjenester i SS var samlet.
I 1939 ble Reichssicherheitshauptamt (RSHA) opprettet, og Sipo opphørte å eksistere som et reellt organ.
Da RSHA skulle etablere seg i Norge i april 1940, ble det gitt ordre om at betegnelsen Geheime Staatspolizei (Gestapo) skulle unngås, fordi navnet hadde fått en dårlig klang blant nordmenn på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitzpolizei (Sipo) skulle brukes som samlebetegnelse for Gestapo, Kriminalpolizei (Kripo) og Sicherheitsdienst (SD). Anordningen var kosmetisk, men offisielt ble dermed Gestapo i Norge Sipo Abteilung IV.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reichssicherheitshauptamt

RSHA Referat IV D4

RSHA Referat IV D4 var SS' avdeling for jødiske affærer

"Saborg" (SO, SA)

Liten kommunistisk gruppe i Tønsberg og Sandefjord ledet fra Tønsberg som ville bruke langt mer radikale midler i motstandskampen. Drev i 1944 sabotasjeaksjoner i Vestfold bl.a. mot produsenter av knott.Våren 1945 holdt de til i en leir i Vivestad. Ville ikke samarbeide med Milorg og FO.
Våren 1944 forsøkte kommunistpartiet å danne et "Frihetsråd for Norge" som skulle lede kommunistenes motstandskamp i Norge uten innblanding fra London.
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig#Kommunistenes_motstandsarbeid

Schutzstaffel (SS)

 https://no.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://no.wikipedia.org/wiki/Grader_i_Schutzstaffel

Schutzstaffel (tysk for «beskyttelsesavdeling» eller livvakt), forkortet SS (i blant skrevet med doble sig-runer Schutzstaffel SS.svg), oppsto som en paramilitær organisasjon knyttet til det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP som livvakt for lederen Adolf Hitler på 1920-tallet. Organisasjonen utviklet seg etter hvert til en del av det tredje rikes militær- og ordensvesen, og bestod under andre verdenskrig av tre ulike hovedgrupper: Allgemeine-SS (sivile partiavdelinger), Waffen-SS (infanteri-, artilleri- og panserstyrker) og Sicherheitsdienst (politisk overvåkingsorgan).

 

SS var organisert i egne hæravdelinger, men var utenfor kontrollen til Wehrmacht. Nasjonalsosialistene så på SS som en eliteorganisasjon, dannet for å beskytte partiet og føreren, gjennom den første avdelingen Leibstandarte-SS Adolf Hitler. Medlemmene ble plukket ut på rasemessige og ideologiske kriterier. SS var også skyldig i flere forbrytelser mot menneskeheten, blant annet driften av konsentrasjonsleirene og Einsatzgruppen.

 

I starten av krigen var de kun på regimentsnivå, underlagt vanlige hærdivisjoner. Men ettersom krigen utviklet seg og den tyske hæren fikk mindre å si, klarte nasjonalsosialistene å utvide SS-styrkene til divisjoner. SS-divisjonene ble som regel benyttet som «brannkorps» ved fronten, høyt mekaniserte avdelinger i reserve som ble satt inn der fronten sviktet. I motsetning til den vanlige oppfatning, hadde SS-divisjonene sjelden bedre våpen og utstyr enn andre enheter; det som gjorde dem til spesielt sterke enheter, var først og fremt fanatisme frembragt gjennom politisk indoktrinering.

 

De ikke-tyske frontkjemperne (nordmenn, dansker, belgiere, bosniere og så videre) deltok innenfor Waffen-SS. Den norske enheten Germanske-SS Norge var en underavdeling av Germanske-SS, samtidig som organisasjonen formelt var underlagt Nasjonal Samling og Vidkun Quisling.

SD
Sicherheitsdienst

SS' etterretningstjeneste.
Sicherheitsdienst (SD, «Sikkerhetstjenesten») var en etterretningsorganisasjon i det nazistiske Tyskland mellom 1932 og 1945. Den var underlagt Schutzstaffel (SS), og var den første etterretningstjenesten som ble opprettet av NSDAP. SD ble regnet som en søsterorganisasjon til Gestapo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst

SHAEF

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (den øverste vestallierte krigsledelse)
https://no.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force

Sicherheitspolizei

Se: SIPO

SIPO (SP)

Sicherheirspolizei. Se: SIPOu.SD

SIPOu.SD

Sicherheitspolizei (Sipo, «Sikkerhetspolitiet») var en samlebetegnelse på de to delene av Schutzstaffels etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Gestapo og Sicherheitsdienst (SD) mellom 1934 og 1939.
Under KdSuSDAussendienststelle Larvik ledet av Oberstführer, Dienstelleleiter der SP Larvik; Franz Dienzemann, Hauptscharfürer Krim.sekr.SP Oslo-Larvik; Erich Tillich og Oberscharfürer Krim.sekr. Leiter der SP Larvik; Hermann Wernisch.
Dekket Vestfold og deler av Telemark. Politiske saker sorterte under Sipo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei

SIS

Secret Intelligence Service (britisk etterretningstjeneste)

Drev med etterretning i hele det okkuperte Europa. SIS var underlagt det Britiske forsvarsdepartement.

Den britiske etterretningstenesta SIS (Secret Intellegence Service, også kalt MI 6) var underlagt det britiske utenriksdepartementet. Norske styresmakter i London hadde begynt å samarbeide med SIS allereie sommaren 1940, og våren 1941 oppretta SIS ei eiga norsk avdeling, Norwegian Department, med Eric Welsh som sjef.

Hovudoppgåva var å opprette hemmelege radiostasjonar langs norskekysten for å melde frå om skipstrafikken og tyske krigsskip langs kysten vår. Til saman oppretta omlag 200 slike norske agentar fleire enn 100 radiostasjonar frå Fredrikstad til Kirkenes. 26 av agentane, og 9 av medhjelparane mista livet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service

Sivorg
Siv/il)org

Den illegale sivilorgansiasjonen. I Sandefjord var det Sivorg som organiserte flyktningtransporten med båt til Sverige.

Skaugutta/Gutta på skauen

Begrepet ”gutta på skauen” blir her benyttet i betydningen norsk ungdom som vår/sommer 1944 gikk i dekning ”på skauen” for å unngå innkalling til arbeidstjeneste og de av dem som etter hvert ble en del av Milorgs celler. I dag er ”gutta på skauen” den allmenne betegnelsen på hele den norske hjemmefronten. For nærmere detaljer om begrepet se Norsk krigsleksikon 1940-45, s. 148-149
https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg#Gutta_p.C3.A5_skauen

SL

Milorgs sentralledelse i Oslo

"Snekkerlaget"

Motstandsgruppe i Sandefjord; byggmester Thor Trydal, snekker Arthur Clausen og snekker Olaf Andersen Skovly

SO

Se: "Saborg"

SOE

Special Operations Executive. Det britiske organet for støtte til motstandsbevegelsene i de okkuperte land. Opererte i hele det okkuperte Europa med blant annet sabotasje. S.O.E. sorterte under det britiske forsvarsdepartement.
Special Operation Executive var ein hemmeleg britisk organisasjon som vart oppretta sommaren 1940 for å drive med sabotasje, oppretting av radiosamband og undergravingsverksemd mot fienden. Det var SOE som rekrutterte dei første norske agentane, og hausten 1940 oppretta organisasjonen ein base på Shetland for skøytefarten på Noreg. Frå april 1941 auka talet på norske agentar sterkt, då Martin Linge vart leiar for rekrutteringa og oppbygginga av ei norsk avdeling under SOE (Kompani Linge).
I 1945 hadde heile 64 radiostasjonar i Noreg kontakt med Home Station i London. Totalt tenestegjorde 530 mann i Kompani Linge; 51 av dei fall, 2 vart drepne ved ulykker og 4 under trening, medan 4 vart tekne til fange av tyskarane.
https://no.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive

Special Operations Executive (SOE) var en britisk, hemmelig militærenhet, opprettet 19. juli 1940 for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Hovedkvarteret lå i 64 Baker Street i London. SOE ble oppløst i januar 1946.

SOE-agenter

Skulle bygge opp motstandsgrupper (geriljagrupper) uavhengig av den stedlige Milorg-ledelse

SOE "Norwegian Section"

Opprettet 01.01.42, leder J. S. Wilson
http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/John_Skinner_Wilson

Sonderabteilung Lola

Henry Oliver Rinnans beryktede organisasjon i Trondheim.
https://no.wikipedia.org/wiki/Henry_Rinnan

https://no.wikipedia.org/wiki/Sonderabteilung_Lola

SS

SS var en stor militær organisasjon innen Det tyske nazipartiet.  SS stod for "Schutzstaffel" (beskyttelsesavdelng). SS ledet også politiorganisasjonene Gestapo og Sipo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
Det gamle Landespolizei i Tyskland ble omorganisert til Ordnungspolizei, og innlemmet i SS' organisasjonsstruktur. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var også underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichsicherheitshauptamt (RSHA) i Berlin under dets sjef Eichmann. Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.
Funksjoner og ansvar for SS:
Avd. I: Menneskelige ressurser. Veiledning av naziagenter og opplæring av medløpere.
Avd. II: Organisasjon, administrasjon og lov. Fjerning av statsfiender og jøder og konfiskering av deres eiendeler, konstruksjon av gasskammerbiler.
Avd. III: Innenlands nyhetstjeneste. Innsamling og tolking av virkningen politikken hadde på befolkningen, dessuten vurdering av om personer var politisk egnet til en valgt organisasjon.
Avd. IV: Gestapo. Forfølge/trakassere virkelige og antatte motstandere, omfattet også seksjon IV B4 der Eichmann planla "Den endelige løsningen av jødeproblemet" og deportasjon til dødsleirene.
Avd. V: Kriminalpoliti. Bringe ikke-politisk kriminalitet for retten, mishandle tatere, romani, sigøynere og funksjonshemmede.
Avd. VI: Utenlandsk nyhetstjeneste. Spionasje og kontraspionasje i utlandet.
Avd. VII: Undersøking og vurdering. Innsamling og vurdering av beslaglagte bøker og annet materiale.

SS- und Polizeigericht

Tyskernes eget okkupasjonsrettvesen. Avsa også dødsdommer. Se: "Forbrydelsen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristinelundveien_22#SS-_og_Polizeigericht_Nord

SS-Verfügungstruppe

Se: Waffen-SS

Stapo

Quislings statspoliti i Henrik Ibsens gate 7, Oslo. Se: Statspolitiet

Station X

Bletchley Park, også kalt Station X. Britenes senter for kodeknekking under den annen verdenskrig.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park

Statspolitiet

https://no.wikipedia.org/wiki/Statspolitiet

https://no.wikipedia.org/wiki/Statspolitiet#Statspolitiet_1941.E2.80.931945

Politisjef Karl Marthinsen, likvidert 08.02.1945. https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Marthinsen
Sendte ut ordre om arrestasjon av jødiske menn oktober 1942.

Stay Behind

Norsk okkupasjonsberedskap i etterkrigstiden. Den hemmelige etterretningsgruppa Stay Behind (senere kalt «Okkupasjonsberedskap») ble dannet i 1948 av det norske Forsvaret av mange tidligere Milorg-medlemmer. Operasjon Gladio (lat. sverd), eller Stay Behind er blitt samlebetegnelser på de hemmelige «Stay Behind»-grupper som ble opprettet i de fleste vesteuropeiske land tidlig under den kalde krigen, fra 1948 og utover. http://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Gladio I Norge gikk slike grupper under dekknavnet ROC. http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_okkupasjonsberedskap_i_etterkrigstiden  Offisielt nedlagt i 1983.
I 1950 var organisasjon operativ under ledelse av Jens H. Nordlie, og bestod av tre deler::
1) Rocambole (ROC) som bestod av små grupper med hemmelige lagre av våpen og annet utstyr. Disse gruppene skulle drive sabotasje mot mål på okkupert område og sikre fasiliteter som fortsatt var under norsk kontroll.
2) Lindus som var et nettverk av etterretningsagenter, inkludert en gruppe som skulle ta seg av evakuering av visse typer norsk og alliert personell hvis landet ble angrepet.
3) Blue Mix var et nettverk som skulle berge allierte soldater som havnet bak fiendens linjer, f.eks. flyvere som måtte nødlande eller hoppe ut i fallskjerm.

"Stor I"

Generalinspektør i SL' stab

Sturmabteilung (SA)

SA = Sturmabteilung. Også kalt "brunskjortene" ble stiftet som en paramilitær enhet som beskyttet partiet NSDAP's møter og angrep andre partier.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung

Todt

Organisation Todt (OT) var en halvoffentlig organisasjon som ble opprettet i Tyskland i februar 1938. Dens formål var å konstruere militære installasjoner og veier som tålte trafikk med pansrede kjøretøy. Organisasjonen sto for en rekke større utbyggingsprosjekter, både før krigen i Tyskland, men også senere i tysk okkuperte områder fra Frankrike til Russland under andre verdenskrig.
Organisasjonen hadde seks «områdekontorer», hvorav et i Oslo som dekket Norge og Danamark, det såkalte OT-Einsatzgruppe Wiking. Dette ble etablert i 1940 og startet med å bygge u-båtbunkerne Dora i Trondheim. Etter hvert ble det en rekke byggeprosjekter, blant annet kystfort, veier og jernbanestrekninger. Opprinnelig skulle arbeidet utføres med norsk, dansk og tysk arbeidskraft, men både passiv sabotasje og mangel på personell førte fra 1943 til stor bruk av tvangsutskrevet arbeidskraft og krigsfanger, særlig russere, jugoslaver og polakker.
https://no.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt

Totenkopfdivision

SS Totenkopfverbandes mannskaper til fronttjeneste.

Totenkopfverbande

SS Totenkopfverbande var SS' vaktmannskaper i de tyske konsentrasjons- og utryddelsesleire.
https://no.wikipedia.org/wiki/SS-Totenkopf-Verb%C3%A4nde

Tr

Tropp

XU

Den største norske militære hemmelige etterretningsorganisajonen i det okkuperte Norge. XU-sentralen lå i Oslo. Ledet fra Stockholm (kontakt med MI 2 i Stockholm og FO 2 i London).
X=Hemmelig  U=Underretning
XU var en godt organisert, men svært hemmelighetsfull organisasjon.
Så hemmelig var organisasjonen, at den ikke ble avslørt før i 1988. Derfor er det også få som kjenner til både rapportene, organisasjonen og ikke minst alle de ukjente krigshelter og -heltinner der ute.

https://no.wikipedia.org/wiki/XU

UK

United Kingdom (hyppig brukt forkortelse for Storbritannia under krigen)

UK-stasjon

D's radiostasjon (f.eks. "Rosy Bullfinch Red")

Victoria terrasse

Sipos (og dels også det norske Stapos) hovedkvarter i Oslo. Inneholdt tidl. politi- og departementskontorer, bl.a. utenriksdept..
https://no.wikipedia.org/wiki/Victoria_terrasse_(Oslo)

Villa Grande

Se: Gimle

VLB

"Vestfold Lette Bataljon" basert på frivillige fra Milorg

Waffen-SS

Se: SS. Waffen SS utviklet seg til å bli en egen hær på lik linje med Wehrmacht. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.

https://no.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS

Wehrmacht

Wehrmacht eller Deutsche Wehrmacht (tysk for «vernemakten» eller «forsvaret») var navnet på Tysklands militære forsvar fra 1935 til august 1946. Wehrmacht erstattet det tidligere Reichswehr og ble etterfulgt av det nåværende Bundeswehr. Hovedkvarter i Norge var i Oslo Handelsgymnasium, Parkveien 65.

https://no.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht

 

 

 

Personer:

Josef Terboven

Rikskommisær i Norge. Tysk nazistisk politiker (NSDAP). Han var gauleiter i Essen og Reichskommissar für die besetzten Norwegischen Gebiete ("rikskommissær for de okkuperte norske områder") fra 24. april 1940 til 7. mai 1945. Terboven var øverste sivile tyske leder under okkupasjonen av Norge og hadde kun Hitler som overordnet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Josef_Terboven

Wilhelm Rediess

Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF) Nord.
SS- og politileder (SS-obergruppenführer und General der Polizei) under Tysklands okkupasjon av Norge i andre verdenskrig. Han var også kommanderende general (Obergruppenführer) over alle SS-tropper stasjonert i Norge fra han overtok denne kommandoen den 22. juli 1940 til sin død. https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Rediess