Aktuelle forkortelser og begreper brukt før, under og etter WW2:

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Tyske militære grader

Oversikt over organisering av hjemmestyrkene/Milorg

Ordliste, tysk fangeleirvokabular.
Hentet fra boken: Johansen, Frank Storm; "Tusen dager i fangenskap". Et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer.
Gyldendal 2015. ISBN 978-82-05-480083-4

Hentet fra boken: "Gestapo i Norge". Mennene, midlene og metodene.
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1946.
(egen boksamling)

Flere koder og forkortelser finner du på denne linken http://www.maritimt.net/jps/kodeliste.htm

A

Avsnitt.
Milorg avsnitt (f.eks. A-154 Sandefjord med omland).

Abwehr

Hemmelig militær spionasje- og kontraspionasjeorganisasjon (tysk).
https://no.wikipedia.org/wiki/Abwehr
I det okkuperte Norge etablerte Abwehr hovedkontor (Abwehrstelle) i Oslo, distriktskontor (Nebenstelle) i Bergen, Trondheim og Tromsø og flere underkontor (Aussenstelle) rundt om i landet, blant annet i Stavanger, Førde, Lillehammer og Kirkenes.

Opererte også i Vestfold.

Organisasjonen var delt i tre arbeidsområder:

Gruppe I – Operativ etterretning mot fiendtlige styrker (Fiendaufklärung). Disponerte mange fiskefartøy ført av norske skippere. Rundt 100 kjente agenter.

Gruppe II – Sabotasje bak fiendens linjer. Agenter ble landsatt i Storbritannia ved hjelp av sjøfly eller båt. Tyve kjente agenter.

Gruppe III – Kontraspionasje. Den delen som involverte flest nordmenn, flere hundre agenter som arbeidet i motstandsbevegelsen og blant de allierte.

Akershus festning

Fengsel for politiske fanger for Sipo (Sicherheitspolizei) og SD (Sicherheitsdienst).
https://no.wikipedia.org/wiki/Akershus_slott_og_festning

Aksemaktene

Navn som ble gitt alliansen mellom Tyskland og Italia, og senere også Japan under annen verdenskrig.
https://no.wikipedia.org/wiki/Aksemaktene

AL

Avsnittsledelse

A-sjef

Avsnittsjef (fordele kampoppgaver og regulere all virksomhet i A etter ordrer fra DL)

"Ask-gruppen"

Motstandsgruppe opprettet høsten 1940 i Sandefjord. Sentrale personer var Øivind Ask, Andreas Bertnes og Johan Midttun. Alle ble henrettet 04.12.1941 på
Trandum.

A.T.
Arbeidstjeneste

Tvungen arbeidstjeneste (utføre arbeid for den tyske okkupasjonsmakten). Halvmilitær organisasjon.
Opprettet for å øke produktiviteten i jordbruket og få ungdommen i arbeid. Mot slutten av krigen ble A.T. mer og mer en fordekt rekruttskole for tysk krigstjeneste. Forsøkt bekjempet av den militære og sivile motstandsbevegelsen.

https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidstjeneste

Ausweiss

Se: Grensesoner

Bayervakt

Det bayerske folkepartis "Bayervakt".

Bedriftsorganisasjonen

Opprettet av Hjemmestyrkene på slutten av krigen for å hindre tysk sabotasje på bedrifter og anlegg ved en eventuell alliert invasjon. Omfattet 350 mann i Vestfold. Se også: Polar Bear

Blomsterplukking

Blumenpflücken. Navn på tyskernes represalier "øye for øye, tann for tann" ved likvidasjoner. Ofte tilfeldige ofre ble plukket ut for å bli henrettet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Blumenpfl%C3%BCcken

Blue Mix

Se: Stay Behind

B.org.

Den illegale bedriftsorganisasjonen (disponerte ca 350 mann mai 1945).

"Bowler"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station.

Bundle

Gregers Gram https://no.wikipedia.org/wiki/Gregers_Gram  og Max Manus https://no.wikipedia.org/wiki/Max_Manus  aksjonsnavn.

"Carmarthen"

Noen av beskyttelsesmålene i "Catterick" ble satt til 2. prioritet:
Stub transformatorstasjon, Vera Fabrikker

"Catterick"

B.orgs plan for beskyttelse av vitale anlegg ved krigsavslutningen. I Sandefjord gjaldt dette følgende:
prioritet A: Sandar Fabrikker, Vera Fabrikker,
prioritet B: Framnes mek. Verksted, Stub transformatorstasjon

"Cornkrake"

SL's radiostasjon (for kontakt med DL)

D

Distrikt.

Milorg distrikt (f.eks. D-15 Vestfold, 1400 mann pr. sept. 1943 og august 1944, mai 1945 2800 mann).
Skulle bestå av en kamporganisasjon (oppdelt i 2-4 avsnitt med hver sin A-sjef som igjen delte avsnittet i 2-4 områder med hver sin O-sjef som igjen skulle bestå av 2-4 grupper/kompanier med hver sin gruppesjef som igjen skulle bestå av 2-4 tropper med troppssjefer, den minste enhet man regnet med var laget på 6-12 mann ledet av lagføreren) og sambands-, pioner-, sanitets-, forsynings- og utskrivningsorganer; de såkalte "faggrupper". I tillegg kom krigspolitiet.
D-15's radiostasjon ble kalt "Rocambole".

Den norske legion

På tysk kalt SS-Freiwilligen-Legion Norwegen. Oppsatt med ca. 800 norske frivillige fra 1. august 1941. Det ble lagt vekt på at dette skulle være en ren norsk avdeling med norsk kommandospråk og norsk befal. I utgangspunktet skulle de norske soldatene delta på finsk side i kampen mot Sovjetunionen, men Den norske legionen ble tildelt Det tyske 50. armékorps som lå ved Leningrad. Da hadde ca. 150 blitt drept. På Leningradfronten tjenestegjorde også to norske politikompanier, ca. 300 mann, som også hadde høy tapsprosent. Frontkjemperne fikk etter krigen harde straffer i Norge som landssvikere.

Derby

Max Manus-gruppen i Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/Max_Manus

DIS

D's indre samband

DL

Distriktsledelse (bindeledd mellom SL og A). Fikk ordrer fra SL (FO).

D-sjef

Distriktsjef

D-15

Se: Milorg

E-kontoret

Det norske etterretningskontoret i London (gikk senere opp i FO 2)

"Edderkoppen"

Milorgs eksportsentral i Oslo (organisering av flukt ut av landet). Brukte også sjøruter.

Einsatzgruppen

Se: SS. Einsatzgruppen var paramilitære grupper drevet av SS. Det var offiserer fra Gestapo, SD, Kripo og Waffen SS som utgjorde mannskapene i disse gruppene.
SS og det tyske politiet bygde opp spesielle mobile drapsenheter til å myrde bl.a. jøder. De ble kalt "Einsatzgruppen", og fulgte etter den tyske hærens invasjon i andre land.
https://no.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen

Fama

Fama: Oppkalt etter ryktets gudinne i romersk myologi.

Milorggruppe av ungdommer i Larvik som avlyttet det tyske sikkerhetspolitiets telefonkommunikasjon. Etablert våren 1944 etter at en tidligere lyttergruppe "Hybelen" hadde innstilt virksomheten. Fama samarbeidet med Vestfoldavdelingene av Milorg og XU og fikk betydning for motstandskampen både Vestfold og Telemark.
Rapporterte over Avsnittet til DL. Derfra videre til FO 2 i London.

Feldgendarmerei

Militærpolitiet i Wehrmacht. Hadde politioppgaver både blant tyske militære og norske sivile. Utførte blant annet kontroll med trafikk, skjenking, blending, foretok arrestasjoner og tvangssendte norske kvinner med kjønnssykdommer til legekontroll.

Festung Norwegen

Tysk betegnelse på egne forsvarstiltak langs norskekysten for å stå imot en eventuell alliert invasjon. I midt- og nordfylket ble gamle fort forsterket, og i sydfylket ble nye opprettet på Oddane, Rakke, Vesterøya og Malmøya. I tillegg ble det anlagt tallrike skytestillinger og sperringer, spesielt på Larvik-kysten, der tyskerne fryktet spesielt alliert landgang.

FO

Forsvarets Overkommando

FO 2 (II)

Forsvarets Overkommando, 2. avdeling (kontor for etterretningstjeneste)

FO 4 (IV)

Forsvarets Overkommando, 4. avdeling (kontor for Milorg, Linge-kompani, sabotasje)

"Forbrydelsen"

Tilnavn på bygningen Kristinelundsveien 22 i Oslo. SS- und Polizeigericht IX. Tysk domstol
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristinelundveien_22

"Foscott"

Plan for beskyttelse av vitale anlegg ved krigsavslutningen. Første prioritet hadde kraftstasjoner; Slagen trafo ved Tønsberg og Haukerød forsterkerstasjon ved
Sandefjord.

Frontkjemper

Se - Den norske legion.

Frontkjempere er betegnelsen for nordmenn som lot seg verne og meldte seg til krigsinnsats på tysk side ved frontene i Europa. Disse kjempet hovedsakelig mot russerne på Østfronten.
https://no.wikipedia.org/wiki/Frontkjemper

Geheime Feldpolizei

 Klingenberggata 7 – Vika postkontor, under andre verdenskrig huset bygningen kantorer for Abwehrstelle Norwegen og Geheime Feldpolizei, som også kaltes Deutsche Passtelle.

Gestapo

Gestapo var det hemmelige politiske politiet i Det tredje riket – "Statspolitiet".

Styrt fra Victoria Terrasse i Oslo.

Etter hvert som motstanden økte ble Gestapos viktigste oppgave i Norge å bekjempe Hjemmefronten i tett samarbeid med sikkerhetspolitiet, se: SIPO.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
Leder i Norge: Siegfried Wolfgang Fehmer..
Tysk politimann. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han for Gestapo i Oslo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Wolfgang_Fehmer

 

GESTAPO – Die Geheime Staatspolizei. Det hemmelige tyske statspoliti. Underavdeling av SiPo -Sicherheitspolizei. Under SiPo hørte også Kriminalpolizei og SS Sicherheitsdienst (SD). Hele organisasjonen sorterte under SS-sjefen Heinrich Himler som fra 1936 var Chef der Deutschen Polizei.
Til vakthold i fangeleire som alle ble administrert av Himmler ble det organisert egne Totenkopf-avdelinger.


I de okkuperte områdene holdt Gestapo til i de samme lokalene som Sicherheitsdienst og Kripo.
I 1943 var Gestapo delt inn i seks underavdelinger. Disse bestod av:
Avdeling A – sabotasje og livvakttjeneste

Avdeling B - kirker, sekter og jøder (Avdeling for jøde-, frimurer- og kirkesaker)
Ledet av SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner: https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wagner
Medarbeider ved Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD i Norge fra 13. februar 1941 til krigens slutt. Han var leder for referat IV B i Abteilung IV (Gestapo under ledelse av Hellmuth Reinhard) og hadde ansvar for jøder, frimurere og kirkespørsmål.
Hellmuth Reinhard: Tysk jurist. Han skiftet navn fra Patzschke til det mer germansk-klingende Reinhard i april 1939. Reinhard var sjef for Gestapo i Norge 1942-1945. Som Gestapo-sjef beordret han blant annet likvideringer og han organiserte deportasjonen av de norske jødene. Ved å bytte navn levde han som fri mann før han i 1964 ble avslørt av vesttysk politi og ble dømt til fem års fengsel.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hellmuth_Reinhard

Avdeling C – arkiver, presse og partisaker

Avdeling D – okkuperte områder (f.eks. Norge og Frankrike)

Avdeling E – sikkerhetstjenesten

Avdeling F – pass og fremmedpoliti

Da RSHA skulle etablere seg i Norge i april 1940, ble det gitt ordre om at betegnelsen Geheime Staatspolizei (Gestapo) skulle unngås, fordi navnet hadde fått en dårlig klang blant nordmenn på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitzpolizei (Sipo) skulle brukes som samlebetegnelse for Gestapo,
Kriminalpolizei (Kripo) og Sicherheitsdienst (SD). Anordningen var kosmetisk, men offisielt ble dermed Gestapo i Norge Sipo Abteilung IV.

Gimle, Villa Grande

Representasjonsbolig for Vidkun Quisling, Huk Aveny 56, Bygdøy i Oslo. https://no.wikipedia.org/wiki/Villa_Grande

Gladio

Se: Stay Behind

Grebe/Grebe Red

Motstandsgruppe under Kompani Linge). Mottok forsyninger av våpen, utstyr og personell fra Storbritannia. Leder av gruppen fra 1944 var Jon Gunleiksrud https://no.wikipedia.org/wiki/Jon_Gunleiksrud
https://no.wikipedia.org/wiki/Grebe

Grensesoner

Sommeren og høsten 1940 ble det meste av Sør-Norge delt i en østre og vestre "grensesone". Alle som bodde her måtte ha grenseboerbevis med bilde for å vise hvor de hørte hjemme. De som hadde noe legitimt ærend utenfor grensesonen måtte skaffe seg passerseddel (ausweiss). I Vestfold hørte Sandefjord- og Larvikdistriktet med Lardal til grensesone vest, mens resten av fylket tilhørte grensesone øst. Tiltaket skulle bl.a. motvirke flyktningestrømmen ut av landet.

Grini

Polizeihäftlingslager Grini (nå Ila fengsel) drevet av SS.
https://no.wikipedia.org/wiki/Grini

GULag-systemet

https://no.wikipedia.org/wiki/Gulag

Gutta på skauen

Se: Milorg, Skaugutta

Hirden

Middelaldersk navn på de norske kongers livvakter, opptatt av NS som betegnelse på partiets politiske tropper.

Hjemmefronten

Fellesbetegnelse på alle som sluttet seg opp om kampen mot okkupasjonsmakten gjennom holdningskamp og organiserte grupper for sivil og militær motstand.

Hjemmestyrkene (HS)

Omfattet den samlede norske militære styrke som ble mobilisert hemmelig på norsk jord.
Ledet av Forsvarets Overkommando fra november 1941. I Vestfold omfattet HS 3400 mann ved krigens slutt, inkludert Milorgs 2300.

HL

Hjemmefrontens ledelse

Holocaust

Gresk ord for fullstendig brent, brukt om brennoffer. Ordet ble tatt i bruk som betegnelse for Hitler-regimets systematiske tilintetgjøring av uønskede grupper, og ofte som betegnelse på bruken av konsentrasjonsleirer for å tilintetgjøre spesielt jøder.
Jødene bruker det hebraiske ordet shoa i stedet for holocaust. I dag blir betegnelsen holocaust tidvis brukt om folkemord generelt.

Holocaust i Norge

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødleire.
Den største deportasjonen skjedde 25.11.1942 da i alt 532 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS "Donau". 26 ble sendt med "Monte Rosa" samme dag, og 25.02.1943 ble de siste jødene, 158, fra resten av landet sendt med "Gotenland".
De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz. Kun 35 overlevde.
Med dette utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leire under krigen.
https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Norge

Home Station

Hovedradiostasjonen i UK med radiokontakt med alle DL i Norge.

"Hybelen"

Se: Fama

 

HS

Hjemmestyrkene (Milorg)

ISDT

Rapportene fra "Inter-Service Topographical Department" ble utgitt i tidsrommet 1943 til 1945. Spionene som hentet inn materialet tilhørte etterretningsorganisasjonen XU, som besto av like mange kvinner som menn. Rapportene ble bygget på spionasje som både enkeltpersoner og organisasjoner i Sandefjord leverte til allierte myndigheter i Sverige og Storbritannia i løpet av siste krig.

IR

Infanteriregiment

Jernteppet

Begrepet ble brukt om den sovjetrussiske politikk som gikk ut på å holde Sovjetunionen og de stater som var dominert av Sovjetunionen isolert fra resten av verden. Churchill brukte ordet i et budskap til Truman 15. mai 1945, men begrepet ble særlig kjent etter hans Fulton-tale i 1946.

Jøssing

Jøssinger; gode nordmenn som sto mot tyskerne og Nasjonal Samling. Honnørord og hedersbetegnelse om folk som hjalp til i motstandsarbeidet og som var i opposisjon til tyskerne og Nasjonal Samling.
Betegnelsen var egentlig en nedsettende betegnelse av Fritt Folk og NS på engelskvennlige og antinazistiske nordmenn etter Altmark-affæren i Jøssingfjorden 16. februar 1940.
https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8ssing

Kaniner

Båtflyktninger til Sverige under krigen på flukt fra tyskerne. Rutene ble organisert av "kaninkontakter".
https://no.wikipedia.org/wiki/Flyktninger_fra_Norge

Kapo

Kapo – av fransk Caporal (korporal), en fange som arbeidet for nazistene. Kapoene fikk gjerne privilegier i forhold til andre fanger.

Polizai, leirpoliti eller fangepoliti av egne landsmenn. Kapo er forkortelse av det tyske Kameradschafts-Polizei, som i de nazistiske konsentrasjonsleirene var navn på de fangene som ble brukt til å passe på andre fanger.

KdSuSD

Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD (tysk). "Einsatzkommandos" i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Inndelt i "Aussendienststellen",
"Stützpunkte" og "Grenzenpolizeiposten". Hovedkvarter på Victoria Terrasse.

Omorganisert fra SIPO u.SD. "Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei unde des SD" var Heinrich Fehlis https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Fehlis.

Fehlis var tysk offiser og politisjef som tjenestegjorde i Norge under den andre verdenskrig. Han var SS-Oberführer og Oberst der Polizei, var i ledelsen for Sicherheitspolizei (Sipo) og Sicherheitsdienst (SD) hvor han etterfulgte SS-Oberführer Franz Walter Stahlecker https://no.wikipedia.org/wiki/Franz_Walter_Stahlecker som sjef for Sipo og SD i Norge i november 1940 og var «Befehlshaber» (BdSuSD) ved Victoria terrasse.

Underlagt Adolf Eichmann https://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann

Hadde sitt kontor på Victoria terrasse i Oslo.

Under KdSuSD lå Aussendienststelle Larvik ledet av Oberstführer, Dienstelleleiter der SP Larvik; Franz Dienzemann, Hauptscharfürer Krim.sekr.SP Oslo-Larvik;
Erich Tillich og Oberscharfürer Krim.sekr. Leiter der SP Larvik; Hermann Wernisch.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Wernisch
Wernisch var sjef for den tyske sikkerhetstjenestens avdelingskontor i Larvik, «SD-Sicherheitsdienst – Aussendienststelle Larvik», i tidsrommet 1940-45. Før krigen tok slutt hadde Wernisch oppnådd tjenestegraden, Hauptscharführer.

Wernisch ble av mange Larviksborgere husket som en moderat person, og mannen med schäferhunden og cabrolet'en.

Tyske myndigheter, i første rekke Sipo u. SD, men også Wehrmacht, disponerte Larvik Hjelpefengsel.

KGB

Se – NKVD.

Kommisærer

Medlemmer av Kommunistpartiet som var knyttet til enheter i Den røde armé for å sikre politisk lojalitet.

Kompani Linge

Se: NORIC
Hemmelig norsk elitestyrke som opererte fra England.
Kompani Linge var underlagt S.O.E. Det opererte bare i Norge. Under krigen het kompaniet "Norwegian Independent Company NO 1", -  ( NOR. I. C. No.1), i sjargong "Norisen". Først i september 1947 ble kompaniet kalt "Kompani Linge". Oppkalt etter sin første sjef, Martin Linge, som falt under Måløyraidet i 1941.

Sendte instruktører, våpen og utstyr i flyslipp til "gutta på skauen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Kompani_Linge

"Kongshirden"

En av de tidlige militære motstandsgrupper i Vestfold. Oppsto i Larvik våren 1941.

Også en motstandsgruppe i Tønsberg.

KOMSOMOL

Russisk forkortelse for Kommunistitsjeskij sojuz molodezji, Det kommunistiske ungdomsforbund, som omfattet ungdommer i alderen 14-26 år i Sovjetunionen. Under KOMSOMOL sorterte også barneorganisasjonen "Ungpionerene" for barn mellom 9 og 14 år.

"Kontoret"

Den norske legasjonens (Norges ambassade i Stockholm) Militærkontor nr. 4 (Mi4), med kontor hos Mi4 i Skeppargatan 32 Östermalm i Stockholm.

Kp

Kompani

Kriminalpolizei

Kripo, Kriminalpolitiet. Kripo bestod av profesjonelle etterforskere som etterforsket særlig alvorlige forbrytelser, enten de var av alminnelig eller politisk karakter.

Kripo

I 1936 ble Ordnungspolizei (ORPO) og Reichskriminalpolizei (Kripo) opprettet. Sipo ble da definert som det øverste organet av de tre statlige politistyrkene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolizei

Lindus

Se: Stay Behind

"Majorstua"

Hovedkvarter for DL i Vestfold fra senhøsten 1944. Beliggende på østsiden av Hvarnesåsen i Lågendalen.

"Masaba"

D-15' hovedkvarter for Vestfold i Lågendalen på vestsiden av Hvarnesåsen frem til flytting til "Majorstuen" høsten 1944. Ordet Masaba er utledet av navnet på tre lokale personer; Markus, Salve og Bjarne Hvarnes.

MI 2 (II)

Militærkontor 2 under militærattachéen ved den norske Stockholm-legasjonen (kontor for etterretningstjeneste som sorterte under FO 2 i London og betjente de hemmelige etterretningsorganisasjonene, særlig XU i Norge)

MI 4 (IV)

Militærkontor 4 under militærattachéen ved den norske Stockholm-legasjonen (kontor for Milorg, Linge-kompani, sabotasje. Sorterte under FO 4 i London og betjente Milorg i Norge)

MI 6

Military Intelligence, 6. kontor, organ for den britiske landmilitære etterretningstjenesten, samarbeidet nært med SIS
https://no.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service

Milorg

Hemmelig norsk militærorganisasjon (organiserte militær motstandsbevegelse).

Opprettet med sikte på væpnet motstand. Vestfold (D-15) var ett av 22 distrikter, opprettet høsten 1942 og delt inn i fire avsnitt og 17 områder. D-15 erstattet de mange lokale pionergrupper som ble avslørt i 1941 og -42. Mottok det første flyslippet med våpen, utstyr og instruktører fra Kompani Linge i november 1943. I mars 1944 ble distriktet rullet opp av SIPO/Gestapo, men deretter reorganisert med hovedkvarter i en hytte ved Hvarneskollen. Ved utgangen av krigen omfattet Milorg 2300 mann.

https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg
Milorg. fork. for Militærorganisasjon. Underlagt Forsvarets Overkommando (FO) i London, adresse Kingston House. Kongen og Regjeringen hadde adresse samme sted. Milorg. hadde 40.000 mann under våpen i Norge våren 1945. Det meste av utstyret fikk de ved slipp med fly fra England
Jens Christian Hauge var leder for motstandsbevegelsens militære gren Milorg under tyskernes okkupasjon av Norge i krigsårene 1940-1945. Etter frigjøringen var Hauge forsvarsminister og senere justisminister.
https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Christian_Hauge
Major Oliver H. Langeland, 1887-1958, ble innsatt av Jens Chr. Hauge i 1942 som leder av Milorgs avdeling D-13 (Oslo), og var en av de mest sentrale lederne i Milorg fra 1942 og frem til juli 1944.
https://no.wikipedia.org/wiki/Oliver_H._Langeland

Muselmann

En avkreftet og avmagret fange, gjerne brukt om avkreftede konsentrasjonsleirfanger.

"Nasjonalgarden"

Tidlig militær (kommunistisk) motstandsgruppe opprettet våren 1941 i Larvik av Eric Johansson og Edvin Lindh. Senere selvstendig organiserte motstandsgrupper i hele Vestfold. Drev parallelt med og noen ganger i samarbeid med D-15.  Fikk ingen støtte fra UK.
http://www.aftenposten.no/fakta/verdenskrig/article674936.ece

Nasjonal Samling (NS)

Politisk parti grunnlagt av Vidkun Quisling 1933 og erklært som det eneste lovlige parti etter den tyske okkupasjonen av Norge fra september 1940. Hadde 43.400 voksne medlemmer på det meste i 1943. Rettsoppgjøret etter krigen omfattet alle aktive medlemmer og alle som hadde søkt medlemskap etter 9. april 1940.
Partiet var bygd opp med det tyske nazipartiet NSDAP som et forbilde.

Partilederen Vidkun Quisling titulerte seg som fører.
https://no.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
Norsk offiser, diplomat og politiker. Quisling ble først kjent som nødhjelpsarbeider i Sovjetunionen og nær medarbeider av Fridtjof Nansen, og var Norges forsvarsminister i to Bondepartiet-regjeringer fra 1931 til 1933. I 1933 stiftet Quisling det nasjonalromantiske fascistpartiet Nasjonal Samling (NS), som på 1930-tallet hadde begrenset oppslutning. Etter Tysklands invasjon av Norge i 1940 forsøkte Quisling, som den første i verden, å begå statskupp over radio, men kuppforsøket mislyktes ettersom tyskerne ikke var interessert i å støtte hans regjering. Vinteren 1942 kom han tilbake som sjef for en tyskstøttet regjering, og med tittelen ministerpresident ledet han sammen med den sivile administratoren for den tyske okkupasjonsmakten den norske statsadministrasjonen resten av krigen.

Etter frigjøringen i 1945 ble Quisling dømt til døden og henrettet for landssvik.

Nazist

Betegnelse på alle tyskvennlige nordmenn under krigen, også medlemmer i NS. Ofte brukt i motsetning til jøssing.

NHM

Norges Hjemmefrontmuseum
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Hjemmefrontmuseum

NKVD

Narodnyj Kommisariat Vnutrennikh Del – Folkekommisariatet for innenrikssaker). Sovjetunionens sikkerhetstjeneste og hemmelige politi fra 1934-1936. NKVD var ansvarlig for GULag-systemet. Ble etterfulgt av KGB (Komiteen for statens sikkerhet).

NORIC

Norwegian Independent Company no. 1 = Kompani Linge.
Nor. I. C. 1. Se: Kompani Linge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kompani_Linge

Nr. 26

Kompani Linges treningssenter, Forest Lodge, Skottland

NS

Se: Nasjonal Samling

NSDAP

NSDAP er forkortelsen for Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti). Regjerte i Tyskland mellom 1933 og 1945. Allerede fra starten av bestod symbolet for partiet av et hakekors. Drev rekruttering til Sturmabteilung (SA)
https://no.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei

Nyordningen

Kaltes de endringer i lokalstyret som NS innførte 21.12.1940. Bygde bl.a. på førerprinsippet som satte folkestyret til side.

O

Område

(f.eks. O-1532 Andebu, O-1541 Sandefjord, O-1542 Sandar, O-1544 Kodal)

ODESSA

ODESSA er forkortelsen for "Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen". Formålet med denne organisasjonen var å hjelpe tyske krigsforbrytere i å komme unna de alliertes rettsapparat.
Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ODESSA) – norsk: organisasjon av tidligere SS-medlemmer – er angivelig et nettverk opprettet av tidligere SS-offiserer mot slutten av andre verdenskrig for å hjelpe nazister med å rømme fra krigsoppgjøret.

Nettverket er angivelig basert i Buenos Aires og hadde forbindelser til Tyskland, Sveits, Italia og Vatikanstaten, og skal ha hjulpet Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke og mange andre krigsforbrytere med å søke tilflukt i Latin-Amerika.
https://no.wikipedia.org/wiki/ODESSA

OL

Områdeledelse

Operasjon Betongblanding

Den mest omfattende sabotasjeaksjon i landet under krigen. Sprengning av NSB adm.bygg i Oslo samt en mengde jernbanelinjer over hele Østlandet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Betongblanding

Operasjon Gladio

Se: Stay Behind

Operasjon Reinhard

Våren 1942 startet "Operasjon Reinhard". Det var kodeordet for utryddelsen av jødene

O-sjef

Områdesjef

Ordnungspolizei

Ordenspolitiet, forkortet Orpo, var den regulære politistyrken i Tyskland i årene 1936 til 1945. Ordnungspolizei hadde ansvaret for alminnelig politiarbeid. Den ble underlagt Schutzstaffel (SS),

Organization Todt

Se: Todt

ORPO

I 1936 ble Ordnungspolizei (ORPO) og Reichskriminalpolizei (Kripo) opprettet. Sipo ble da definert som det øverste organet av de tre statlige politistyrkene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei

Ortskommandanten

Den stedlige tyske myndighet der alle forbud, påbud, forordninger og opprop ble sendt ut til befolkningen.

OSS

Office of Strategic Services (amerikansk organ for støtte til motstandsbevegelsene i de okkuperte land, tilsvarte britenes SOE)
https://no.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services

Ostarbeiter

https://en.wikipedia.org/wiki/Ostarbeiter

Osvald-gruppen

Den kommunistiske motstandsgruppa rundt Asbjørn «Osvald» Sunde https://no.wikipedia.org/wiki/Asbjørn_Sunde

http://www.abcnyheter.no/nyheter/100323/apner-%C2%ABosvald%C2%BB-heder

https://no.wikipedia.org/wiki/Osvald-gruppen

OT

Se: Todt

Paroler

Hjemmefrontens skriftlige og muntlige direktiver om hvordan folk skulle forholde seg overfor tyskere og NS. Ble spredt av de illegale avisene og London radio.

Polar Bear 6 (W)
PB

Opprettet på slutten av krigen for å beskytte havneanlegg i Vestfold. Omfattet 250-300 mann.

Plan for beskyttelse av vitale havneanlegg ved krigsavslutningen (PB disponerte 250 mann i mai 1945)
Se: Bedriftsorganisasjonen

Polititroppene

Rikspolitiet med 15 000 mann og Reservepolitiet ble 13 000 mann utgjorde til sammen Polititroppene som ble trent i Sverige. De kunne trene på nøytral grunn fordi de formelt var sivile enheter, men i realiteten var de en paramilitær styrke. Forlegningene lå ved Gottröra, hvor det ble opprettet en politiskole.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reservepolitiet

Politruk

Forkortelse av polititsjeskij rukovoditel, politisk veileder, betegnelse for en politisk offiser i Den røde armé. Politruken var ansvarlig for politisk arbeid/propaganda og for å psyke opp soldatene ved å holde kommunistånden oppe. På mange måter en slags "prest for kommunistregimet". Politrukens stedfortreder ble kalt Zampolit.

Polizai

Leirpoliti/fangepoliti av egne landsmenn. Tilsvarer KAPO (se Kapo).

R

Milorgs råd

"Rankin Case B"

SHAEFs plan for tysk tilbaketrekning i mai 1945

Reichssicherheitshauptamt (RSHA).

Se: RSHA. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reichssicherheitshauptamt

Reichstag

Den tyske nasjonalforsamlingen i Berlin; "Riksdagen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagen_(Det_nordtyske_forbund)

Riksbanner

Sosialdemokratenes "Riksbanner".

Royal Marine Organization
RMO

Norsk sjømilitær etterretningsvesen knyttet til bl.a. Marinens hovedbase i Horten.

ROA

Den russiske frigjøringsarmé (POA) under ledelse av general Andrej Vlasov https://no.wikipedia.org/wiki/Andrej_Vlasov

ROC (Rocambole)

Se: Stay Behind

"Rocambole"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station.

"Rosy Bullfinch Red"

D-15's radiostasjon med kontakt til Home Station (fra mars 1944 etter opprullingen)

RP
Rikspolitiet

Rikspolitiet (den illegale politiorganisasjonen). Rikspolitichefen for Vestfold pr mai 1945 var høyesterettsadvokat Fritjof Bettum i Sandefjord. Hans kontor ble brukt som felles hovedkvarter ved kapitulasjonen.
Rikspoliti- og Reservepolitistyrkene som ble satt opp i Sverige fra 1943 gikk på grunn av Sveriges forhold til Tyskland under betegnelsen «politistyrker» og var formelt sett ikke en del av den norske hæren. I realiteten utgjorde disse ved krigens slutt 8 bataljoner feltmessig oppsatt, øvet og væpnet lett infanteri som stod klar for innsetting ved en evt. alliert invasjon av Norge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Rikspolitiet

RSHA

Reichssicherheitshauptamt, hvor alle de forskjellige hemmelige tjenester i SS var samlet.

Ledet av Reinhard Heydrich https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich

Åtte avdelinger:
Avd. I: Personal- og forvaltningsavdeling
Avd. II: Lønnspørsmål og forvaltning av beslaglagte formuer, m.m. (Bescaffung)
Avd. III: Der Sicherheitsdienst (SD)
Avd. IV: De geheime Staatspolizei (Gestapo)
Avd. V: Die Kriminalpolizei (Kripo)

Avd. VI: Utenlandsavdelilngen (Ausland)
Avd. VII: Avd. for sakutredning (Auswertung)
Avd. VIII: Avd. for militære spørsmål (MIL). Startet opp ved krigsutbruddet.

I 1939 ble Reichssicherheitshauptamt (RSHA) opprettet, og Sipo opphørte å eksistere som et reelt organ.
Da RSHA skulle etablere seg i Norge i april 1940, ble det gitt ordre om at betegnelsen Geheime Staatspolizei (Gestapo) skulle unngås, fordi navnet hadde fått en dårlig klang blant nordmenn på grunn av «fiendtlig propaganda». Sicherheitzpolizei (Sipo) skulle brukes som samlebetegnelse for Gestapo, Kriminalpolizei (Kripo) og Sicherheitsdienst (SD). Anordningen var kosmetisk, men offisielt ble dermed Gestapo i Norge Sipo Abteilung IV.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reichssicherheitshauptamt

Røde Frontkjemperforbund

Røde Frontkjemperforbund.

RSHA Referat IV D4

RSHA Referat IV D4 var SS' avdeling for jødiske affærer

SA

Die Sturmabteilung. Kampavdeling opprettet av Hitler i 1926. Ble nedlagt etter et kupp fra SS mot SA sommeren 1934. Etter dette ble Heinrich Himmler riksfærer og sjef for Gestapo (unntatt i Preyssen) https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

"Saborg" (SO, SA)

Sabotasjeorganisasjonen. Opprettet vinteren 1943-44 av unge kommunister i Larvikdistriktet med hele Vestfold som operasjonsområde. Utførte sabotasjeaksjoner bl.a. mot arkivet for Nasjonal Arbeidsinnsats i Tønsberg, den krigsviktige bedriften Nordisk Aluminiumsindustri i Holmestrand of flere generatorknottfabrikker i Vestfold og Telemark. Ødela også tyske potetlagre, ranet Tønsberg Kemnerkontor for kr 59.000 og stjal våpen fra Milorg. Av denne og andre grunner oppsto det store motsetningsforhold mellom de to motstandsgruppene i Vestfold.

Liten kommunistisk gruppe i Tønsberg og Sandefjord ledet fra Tønsberg som ville bruke langt mer radikale midler i motstandskampen. Drev i 1944 sabotasjeaksjoner i Vestfold bl.a. mot produsenter av knott. Våren 1945 holdt de til i en leir i Vivestad. Ville ikke samarbeide med Milorg og FO.
Våren 1944 forsøkte kommunistpartiet å danne et "Frihetsråd for Norge" som skulle lede kommunistenes motstandskamp i Norge uten innblanding fra London.
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig#Kommunistenes_motstandsarbeid

SB

Sjømilitær Beredskapstjeneste.
Opererte fra sommeren 1943. Samlet i hemmelighet opplysninger om tysk skipstrafikk og om virksomheten på Framnæs, Kaldnes og Valløy.

Schutzstaffel (SS)

 https://no.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://no.wikipedia.org/wiki/Grader_i_Schutzstaffel

Sicherheitsdiensts. Hovedkontor i Berlin ledet av Reinhard Heydrich https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich

Opprettet av Hitler til beskyttelse av egen person som underavdeling av SA.
I 1928 fikk SS sin egen organisasjonsleder Heinrich Himmler https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

Hans overordnede var Ernst Röhm, stabssjef i SA https://no.wikipedia.org/wiki/Ernst_Röhm
SS hadde svarte uniformer og dødningeskalle på luen.
Leder: Heinrich Himmler (fra 1934) https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler


Gruppeførere i SS:
Richard Walther Darré https://no.wikipedia.org/wiki/Richard_Walther_Darré
Joachim von Ribbentrop https://no.wikipedia.org/wiki/Joachim_von_Ribbentrop

 

Liste der SS-Führer im Generalsrang https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_SS-Führer_im_Generalsrang
SS-Oberst-Gruppenführer
SS-Obergruppenführer
SS-Gruppenführer
SS-Brigadeführer

 

Schutzstaffel (tysk for «beskyttelsesavdeling» eller livvakt), forkortet SS (i blant skrevet med doble sig-runer Schutzstaffel SS.svg), oppsto som en paramilitær organisasjon knyttet til det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP som livvakt for lederen Adolf Hitler på 1920-tallet. Organisasjonen utviklet seg etter hvert til en del av det tredje rikes militær- og ordensvesen, og bestod under andre verdenskrig av tre ulike hovedgrupper: Allgemeine-SS (sivile partiavdelinger), Waffen-SS (infanteri-, artilleri- og panserstyrker) og Sicherheitsdienst (politisk overvåkingsorgan).

 

SS var organisert i egne hæravdelinger, men var utenfor kontrollen til Wehrmacht. Nasjonalsosialistene så på SS som en eliteorganisasjon, dannet for å beskytte partiet og føreren, gjennom den første avdelingen Leibstandarte-SS Adolf Hitler. Medlemmene ble plukket ut på rasemessige og ideologiske kriterier. SS var også skyldig i flere forbrytelser mot menneskeheten, blant annet driften av konsentrasjonsleirene og Einsatzgruppen.

 

I starten av krigen var de kun på regimentsnivå, underlagt vanlige hærdivisjoner. Men ettersom krigen utviklet seg og den tyske hæren fikk mindre å si, klarte nasjonalsosialistene å utvide SS-styrkene til divisjoner. SS-divisjonene ble som regel benyttet som «brannkorps» ved fronten, høyt mekaniserte avdelinger i reserve som ble satt inn der fronten sviktet. I motsetning til den vanlige oppfatning, hadde SS-divisjonene sjelden bedre våpen og utstyr enn andre enheter; det som gjorde dem til spesielt sterke enheter, var først og fremt fanatisme frembragt gjennom politisk indoktrinering.

 

De ikke-tyske frontkjemperne (nordmenn, dansker, belgiere, bosniere og så videre) deltok innenfor Waffen-SS. Den norske enheten Germanske-SS Norge var en underavdeling av Germanske-SS, samtidig som organisasjonen formelt var underlagt Nasjonal Samling og Vidkun Quisling.

SD
Sicherheitsdienst

SS' etterretningstjeneste. Skulle underrette Hitler om alt som tildro seg i partiet og i SA. Opprettet i 1928. Sjef fra 1930 var Reinhard Heydrich. https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
Sicherheitsdienst (SD, «Sikkerhetstjenesten») var en etterretningsorganisasjon i det nazistiske Tyskland mellom 1932 og 1945. Den var underlagt Schutzstaffel (SS), og var den første etterretningstjenesten som ble opprettet av NSDAP. SD ble regnet som en søsterorganisasjon til Gestapo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst

SHAEF

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (den øverste vestallierte krigsledelse)
https://no.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force

Shoa

Gresk ord for fullstendig brent, brukt om brennoffer. Ordet ble tatt i bruk som betegnelse for Hitler-regimets systematiske tilintetgjøring av uønskede grupper, og ofte som betegnelse på bruken av konsentrasjonsleirer for å tilintetgjøre spesielt jøder.
Jødene bruker det hebraiske ordet shoa i stedet for holocaust. I dag blir betegnelsen holocaust tidvis brukt om folkemord generelt.

Sicherheitspolizei

Se: SIPO

SIPO (SP)

Sicherheitspolizei. Se: SIPOu.SD

SIPO u.SD

Sicherheitspolizei (SIPO, «Sikkerhetspolitiet»), tysk sikkerhetspoliti, var en samlebetegnelse på de to delene av Schutzstaffels etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Gestapo og Sicherheitsdienst (SD) mellom 1934 og 1939.

Hadde til oppgave å overvåke den norske befolkningen og være på vakt overfor alt som kunne skade tyske militære og økonomiske interesser.

 

Distriktskontor i Larvik med det meste av Vestfold og Telemark som ansvarsområde. Ble fra våren 1943 avlyttet av grupper knyttet til XU og Milorg. Se: Fama.
Under KdSuSD lå Aussendienststelle Larvik ledet av:
Oberstführer, Dienstelleleiter der SP Larvik; Franz Dienzemann
Hauptscharfürer Krim.sekr. SP Oslo-Larvik; Erich Tillich
Oberscharfürer Krim.sekr. Leiter der SP Larvik; Hermann Wernisch https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Jakob_Wernisch

Dekket Vestfold og deler av Telemark. Politiske saker sorterte under Sipo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei

SIS

Secret Intelligence Service (britisk etterretningstjeneste)

Drev med etterretning i hele det okkuperte Europa. SIS var underlagt det Britiske forsvarsdepartement.

Den britiske etterretningstjeneste SIS (Secret Intelligence Service, også kalt MI 6) var underlagt det britiske utenriksdepartementet. Norske styresmakter i London hadde begynt å samarbeide med SIS allerede sommeren 1940, og våren 1941 oppretta SIS ei eiga norsk avdeling, Norwegian Department, med Eric Welsh https://no.wikipedia.org/wiki/Eric_Welsh som sjef.

Hovedoppgaven var å opprette hemmelige radiostasjoner langs norskekysten for å melde frå om skipstrafikken og tyske krigsskip langs kysten vår. Til sammen oppretta omlag 200 slike norske agenter flere enn 100 radiostasjoner fra Fredrikstad til Kirkenes. 26 av agentene, og 9 av medhjelperne mista livet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service

Etterretningsgrupper og sendestasjoner i Larvik (Vega), på Slagentangen (Njord) og i Kjerringvik (Harald) med hovedoppgave å samle og telegrafere til England om sjømilitære forhold langs Vestfoldkysten og i Oslofjorden. Samarbeidet med XU.

Sivilt Luftvern

Hadde til oppgave å sørge for sivilbefolkningens sikkerhet under flyangrep.

Sivorg
Sivil)org

Den illegale sivilorganisasjonen. I Sandefjord var det Sivorg som organiserte flyktningtransporten med båt til Sverige.

Skaugutta/Gutta på skauen

Begrepet ”gutta på skauen” blir her benyttet i betydningen norsk ungdom som vår/sommer 1944 gikk i dekning ”på skauen” for å unngå innkalling til arbeidstjeneste og de av dem som etter hvert ble en del av Milorgs celler. I dag er ”gutta på skauen” den allmenne betegnelsen på hele den norske hjemmefronten. For nærmere detaljer om begrepet se Norsk krigsleksikon 1940-45, s. 148-149
https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg#Gutta_p.C3.A5_skauen

SL

Milorgs sentralledelse i Oslo

"Snekkerlaget"

Motstandsgruppe i Sandefjord; byggmester Thor Trydal, snekker Arthur Clausen og snekker Olaf Andersen Skovly

SMERSJ

Forkortelse for SMERt'SHpionam som var sovjetiske kontraspionasjeavdelinger opprettet under andre verdenskrig for å gi rykkdekning til de fremrykkende sovjetiske styrker og med formål å arrestere forrædere, desertører, spioner og kriminelle elementer. Direkte oversatt betyr SMERSJ "Død over spionene".

SO

Se: "Saborg"

SOE

Special Operations Executive. En britisk hemmelig organisasjon opprettet i 1940 for å lede undergravingsvirksomhet og sabotasje mot fienden i tyskokkuperte områder. De 530 nordmennene som tjenestegjorde i Kompani Linge var underlagt og ble trent av SOE og sendt til Norge på sabotasjeoppdrag, opprette radioforbindelse og instruere Hjemmestyrkene.

Det britiske organet for støtte til motstandsbevegelsene i de okkuperte land. Opererte i hele det okkuperte Europa med blant annet sabotasje. S.O.E. sorterte under det britiske forsvarsdepartement.
Special Operation Executive var en hemmelig britisk organisasjon som vart oppretta sommeren 1940 for å drive med sabotasje, oppretting av radiosamband og undergravingsvirksomhet mot fienden. Det var SOE som rekrutterte de første norske agentene, og høsten 1940 oppretta organisasjonen ein base på Shetland for skøytefarten på Norge. Fra april 1941 økte tallet på norske agenter sterkt, då Martin Linge https://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Linge ble leder for rekrutteringa og oppbygginga av ei norsk avdeling under SOE (Kompani Linge).
I 1945 hadde heile 64 radiostasjoner i Norge kontakt med Home Station i London. Totalt tjenestegjorde 530 mann i Kompani Linge; 51 av dei fall, 2 vart drepne ved ulykker og 4 under trening, medan 4 vart tekne til fange av tyskarane.
https://no.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive

Special Operations Executive (SOE) var en britisk, hemmelig militærenhet, opprettet 19. juli 1940 for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Hovedkvarteret lå i 64 Baker Street i London. SOE ble oppløst i januar 1946.

SOE-agenter

Skulle bygge opp motstandsgrupper (geriljagrupper) uavhengig av den stedlige Milorg-ledelse

SOE "Norwegian Section"

Opprettet 01.01.42, leder J. S. Wilson
http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/John_Skinner_Wilson

Sonderabteilung Lola

Henry Oliver Rinnans beryktede organisasjon i Trondheim.
https://no.wikipedia.org/wiki/Henry_Rinnan

https://no.wikipedia.org/wiki/Sonderabteilung_Lola

SS

SS var en stor militær organisasjon innen Det tyske nazipartiet.  SS stod for "Schutzstaffel" (beskyttelsesavdeling). SS ledet også politiorganisasjonene Gestapo og Sipo. Den ekstreme eksponenten for nazistisk raseideologi.
https://no.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
Det gamle Landespolizei i Tyskland ble omorganisert til Ordnungspolizei, og innlemmet i SS' organisasjonsstruktur. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var også underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichsicherheitshauptamt (RSHA) i Berlin under dets sjef Eichmann. Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.
Waffen SS omfattet enheter i Hæren og vaktmannskaper i konsentrasjonsleirene.

Fra juli 1940 opererte seks SS Totenkopfstandarte i Vestfold:
1858 mann anført av 550 over- og underoffiserer. Etter ca. et år ble troppene overført til Kirkenes.

Funksjoner og ansvar for SS:
Avd. I: Menneskelige ressurser. Veiledning av naziagenter og opplæring av medløpere.
Avd. II: Organisasjon, administrasjon og lov. Fjerning av statsfiender og jøder og konfiskering av deres eiendeler, konstruksjon av gasskammerbiler.
Avd. III: Innenlands nyhetstjeneste. Innsamling og tolking av virkningen politikken hadde på befolkningen, dessuten vurdering av om personer var politisk egnet til en valgt organisasjon.
Avd. IV: Gestapo. Forfølge/trakassere virkelige og antatte motstandere, omfattet også seksjon IV B4 der Eichmann https://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann planla "Den endelige løsningen av jødeproblemet" og deportasjon til dødsleirene.
Avd. V: Kriminalpoliti. Bringe ikke-politisk kriminalitet for retten, mishandle tatere, romani, sigøynere og funksjonshemmede.
Avd. VI: Utenlandsk nyhetstjeneste. Spionasje og kontraspionasje i utlandet.
Avd. VII: Undersøking og vurdering. Innsamling og vurdering av beslaglagte bøker og annet materiale.

SS- und Polizeigericht

Tyskernes eget okkupasjonsrettvesen. Avsa også dødsdommer. Se: "Forbrydelsen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristinelundveien_22#SS-_og_Polizeigericht_Nord

SS-Verfügungstruppe

Se: Waffen-SS

SSSR

Forkortelse for Sojuz Sovjetskikh Sosialistitsjeskikh Republik – Unionen av sovjetiske sosialistiske republikker.

Stapo

Quislings statspoliti i Henrik Ibsens gate 7, Oslo. Se: Statspolitiet

Station X

Bletchley Park, også kalt Station X. Britenes senter for kodeknekking under den annen verdenskrig.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park

Statspolitiet

https://no.wikipedia.org/wiki/Statspolitiet

https://no.wikipedia.org/wiki/Statspolitiet#Statspolitiet_1941.E2.80.931945

Politisjef Karl Marthinsen, likvidert 08.02.1945. https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Marthinsen
Sendte ut ordre om arrestasjon av jødiske menn oktober 1942.

Stay Behind

Norsk okkupasjonsberedskap i etterkrigstiden. Den hemmelige etterretningsgruppa Stay Behind (senere kalt «Okkupasjonsberedskap») ble dannet i 1948 av det norske Forsvaret av mange tidligere Milorg-medlemmer. Operasjon Gladio (lat. sverd), eller Stay Behind er blitt samlebetegnelser på de hemmelige «Stay Behind»-grupper som ble opprettet i de fleste vesteuropeiske land tidlig under den kalde krigen, fra 1948 og utover. http://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Gladio I Norge gikk slike grupper under dekknavnet ROC. http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_okkupasjonsberedskap_i_etterkrigstiden  Offisielt nedlagt i 1983.
I 1950 var organisasjon operativ under ledelse av Jens H. Nordlie, og bestod av tre deler:
1) Rocambole (ROC) som bestod av små grupper med hemmelige lagre av våpen og annet utstyr. Disse gruppene skulle drive sabotasje mot mål på okkupert område og sikre fasiliteter som fortsatt var under norsk kontroll.
2) Lindus som var et nettverk av etterretningsagenter, inkludert en gruppe som skulle ta seg av evakuering av visse typer norsk og alliert personell hvis landet ble angrepet.
3) Blue Mix var et nettverk som skulle berge allierte soldater som havnet bak fiendens linjer, f.eks. flyvere som måtte nødlande eller hoppe ut i fallskjerm.

"Stor I"

Generalinspektør i SL' stab

Stripete

Politiske værhaner, upålitelige folk som skiftet holdning etter situasjonen og hvem de snakket med.

Sturmabteilung (SA)

SA = Sturmabteilung. Også kalt "brunskjortene" ble stiftet som en paramilitær enhet som beskyttet partiet NSDAPs møter og angrep andre partier.
https://no.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung

TASS

Telegrafnoje Agentsvo Sovetskogo Sojuza. Sovjetisk nyhetsbyrå.

Todt

Se: Organization Todt (OT)
Har navnet sitt etter sin grunnlegger Fritz Todt (1891-1942).
Tysk militært ingeniørvesen som sto bak de fleste av okkupantenes anleggsarbeider.
https://no.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt som bygget de tyske autostradaene. OT skulle bygge festningsverk og andre byggeprosjekt i okkuperte land, og inngikk kontrakter med lokale entreprenører. Mangelen på norsk arbeidskraft og passiv sabotasje fra norske arbeidere førte til at OT fra 1943 i stigende grad måtte benytte russiske, polske og jugoslaviske krigsfanger samt tvangsimportert arbeidskraft.

OT var en halvoffentlig organisasjon som ble opprettet i Tyskland i februar 1938. Dens formål var å konstruere militære installasjoner og veier som tålte trafikk med pansrede kjøretøy. Organisasjonen sto for en rekke større utbyggingsprosjekter, både før krigen i Tyskland, men også senere i tysk okkuperte områder fra Frankrike til Russland under andre verdenskrig.
Organisasjonen hadde seks «områdekontorer», hvorav et i Oslo som dekket Norge og Danmark, det såkalte OT-Einsatzgruppe Wiking. Dette ble etablert i 1940 og startet med å bygge ubåtbunkerne Dora i Trondheim. Etter hvert ble det en rekke byggeprosjekter, blant annet kystfort, veier og jernbanestrekninger. Opprinnelig skulle arbeidet utføres med norsk, dansk og tysk arbeidskraft, men både passiv sabotasje og mangel på personell førte fra 1943 til stor bruk av tvangsutskrevet arbeidskraft og krigsfanger, særlig russere, jugoslaver og polakker.
https://no.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt

Totenkopfdivision

SS Totenkopfverbandes mannskaper til fronttjeneste.

Totenkopfverbande

SS Totenkopfverbande var SS' vaktmannskaper i de tyske konsentrasjons- og utryddelsesleire.
https://no.wikipedia.org/wiki/SS-Totenkopf-Verb%C3%A4nde

Tr

Tropp

Tyskerjenter

Tyskertøser. Odiøs betegnelse på jenter som ble observert i selskap med tyske soldater. Gradene av forbindelsene varierte fra flyktig flørt til ekteskap.
Etter fredsutbruddet fikk mange jenter hard medfart av gata justis. Etter krigen ble det etterlyst fedre i Tyskland til 230-240 barn i Vestfold.

UK

United Kingdom (hyppig brukt forkortelse for Storbritannia under krigen)

UK-stasjon

D's radiostasjon (f.eks. "Rosy Bullfinch Red")

Usurpator

Person som raner til seg makt uten rett til det.

Vega

Etterretningsgruppe fra Larvik. Opererte fra våren 1942 til opprullingen i februar 1944. Se: SIS.

Victoria terrasse

Sipos (og dels også det norske Stapos) hovedkvarter i Oslo. Inneholdt tidl. politi- og departementskontorer, bl.a. utenriksdept..
https://no.wikipedia.org/wiki/Victoria_terrasse_(Oslo)

Villa Grande

Se: Gimle

Verschärfte Vernehmungen

Skjerpede forhør – som er det tyske politispråkets betegnelse på tortur. Tillatelse ble gitt av RSHA avd. IV.

VLB

"Vestfold Lette Bataljon" basert på frivillige fra Milorg

Waffen-SS

Se: SS. Waffen SS utviklet seg til å bli en egen hær på lik linje med Wehrmacht. Det hemmelige politiet, Sicherheitspolizei, var underlagt SS. Dette ble i 1939 utvidet til det langt større og mektigere Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Samtidig utviklet SS en rent militær gren, opprinnelig kalt SS-Verfügungstruppe og senere kjent som Waffen-SS.

https://no.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS

Wehrmacht

Wehrmacht eller Deutsche Wehrmacht (tysk for «vernemakten» eller «forsvaret») var navnet på Tysklands militære forsvar fra 1935 til august 1946. Wehrmacht erstattet det tidligere Reichswehr og ble etterfulgt av det nåværende Bundeswehr. Hovedkvarter i Norge var i Oslo Handelsgymnasium, Parkveien 65.

https://no.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht

Westeraasgruppa

Lokal militær motstandsgruppe fra Tønsberg de to første år av krigen.

Wollweber

Gestapo kalte Organisasjonen mot fascismen og til forsvar for Sovjetunionen for Wollweber-organisasjonen etter lederen Ernst Wollweber (1898-1967). https://no.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wollweber

XU

Den største norske militære hemmelige etterretningsorganisasjonen i det okkuperte Norge. XU-sentralen lå i Oslo.
Ledet fra Stockholm (kontakt med MI 2 i Stockholm og FO 2 i London).
Avdelingen i Vestfold ble bygd opp i løpet av 1942. Samarbeidet med bl.a. lyttegruppa Fama, SIS, Milorg.
Opprulling og massearrestasjoner i Østlandsområdet april 1945.

 Zampolit

 Se – Politruk.

Politrukens stedfortreder ble kalt Zampolit.

 

Personer:

Josef Terboven

Hitler mektigste mann i Norge.
Rikskommisær i Norge. Tysk nazistisk politiker (NSDAP). Han var gauleiter i Essen, prøyssisk statsråd, medlem i den tyske Riksdag og Reichskommissar für die besetzten Norwegischen Gebiete ("Rikskommissær for de okkuperte norske områder") fra 24. april 1940 til 7. mai 1945. Terboven var øverste sivile tyske leder under okkupasjonen av Norge og hadde kun Hitler som overordnet.
Tysk Rikskommisær for de norske besatte områdene. Overpresident 1939 i Rhinprovinsen, utnevnt av Hitler.
Født i Essen 1898.
https://no.wikipedia.org/wiki/Josef_Terboven

Herman Göring

Ministerpresident i Preussen fra 1933.
Riksluftfartsminister.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Göring

Heinrich Himmler

Reichfürer der SS und Chef der deutschen Polizei
https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler

Reinhard Heydrich

SS-Obergruppenführer (SS-General) og Politigeneral for Rikssikkerhetskontoret RSHA (gjaldt også Gestapo, Kripo, og SD). Besøkte Norge 3. til 6. september 1941.
https://no.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich

Heinrich Müller

Sjef for Gestapo.
https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Müller

Heinrich Fehlis

SS-Oberführer. Leder av SD og Sipo i Norge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Fehlis

Wilhelm Rediess

Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF) Nord.
SS- og politileder (SS-obergruppenführer und General der Polizei) under Tysklands okkupasjon av Norge i andre verdenskrig. Han var også kommanderende general (Obergruppenführer) over alle SS-tropper stasjonert i Norge fra han overtok denne kommandoen den 22. juli 1940 til sin død.
https://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Rediess

Carlo Otte

Gauwirtschaftsberater.
Leder av Hauptabteilung Volkswirtsschaft
Reichskommisar für die besetzen norwegischen Gebiete (pr. oktober 1940)
https://de.wikipedia.org/wiki/Carlo_Otte  https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Otte

Adolf Hitler

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht.
https://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Josef Stalin

Opprinnelig navn var Iosif Vissarjonovitsj Dzugasjvili. I 1923 tok han navnet Stalin som kan oversettes med "av stål" eller "stålmannen".
https://no.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin