Sande skole

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Klassebilder: slektsdata.no/Gamle_klassebilder_Sande_skole.htm

 

Sande skole

Sande skole midt på bildet. Foto fra 1956.

 

 

Bilde fra Ole Herman Bror Elgesem Jr.
Ukjent år.Folkeskolen i Sandefjord ble umiddelbart beslaglagt av tyskerne, slik at elevene der måtte søke til. Sande skole. I 1944 ble bygningen gitt tilbake til folkeskolen etter en brann, men da rykket tyskerne i stedet inn i Sande skole. Senere på året dro de fra Sande skole, og beslagla i stedet den høyere skolen i Jernbanealléen.

http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199257.PDF

Kulturminner 5.7 høsten 1992 Sande skole.PDF
Bjørgulv Lien: Sande skole http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1992b.html
"Så kom krigen fra 1940 til 45. Straks tyskerne hadde besatt Sandefjord, tok de Sandefjord folkeskole til kaserne. "Folkeskolen" ble da flyttet til Sande skole som var i bruk fra morgen til kveld.
Da en del av Sandefjord folkeskole brant tidlig på våren 1944, ble Sande skole beslaglagt til kaserne. Virksomheten ved Sande skole ble da flyttet ned til det som var igjen av Sandefjord folkeskole. Skoletannklinikken som var blitt opprettet i 1935, ble plassert i rettssalen i Sandar Herredshus.
Da tyskerne i november 1944 krevde å få Den høyere Allmennskolens bygg i Jernbanealléen, fikk denne tillatelse til å flyttet til Sande skole. Ordningen varte frem til skoleferien 1945."
 

Den nye skolen som ble bygget etter at den gamle brant i 17.06.1921.
Bilde sto også på side 153 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994. Bildetekst: Den nye Sande skole etter at den sto ferdig på Pyntestutraet i 1923.

 

Sande skolehttp://www.sandefjord.kommune.no/Symfoni/tjeneste.nsf/.vieAllePrKat/D6720CBCBFDA7E53C1256BCE0047EF3C?OpenDocument

 

1940 sto gymnastikksalen ferdig. Sande Skole var den første skolen med gymnastikksal i Sandar (Sandefjord). Men dessverre fikk ikke skolen stor glede av den med det første. Da krigen brøt ut ble salen etter hvert fylt opp med beslaglagte radioapparater.

Fra side 241 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994:
"Sande skole hadde fått gymnastikksalen ferdig i 1940. Som et ledd i tyskernes forsøk på å pasifisere den norske motstanden, kom påbudet om å levere inn radioapparatene høsten 1941. Da ble gymnastikksalen beslaglagt til å lagre apparater i. Denne situasjonen fortsatte frem til 8. mai 1945."

Fra side 241 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene". Sandefjord Kommune 1994:
"Tidlig i januar 1944 brøt det ut brann i 4. etasje ved Sandefjord folkeskole. Tyskerne ønsket da ikke lenger å bruke skolen til kaserne og kastet sine øyne på Sande skole. Denne ble beslaglagt den 11. januar. Skolen måtte gjøres klar i løpet av dagen. Inventar m.m. måtte ut, og lærerne som bodde i skolebygget måtte flytte straks. Bare vaktmesteren skulle få bo på skolen. Sande skoles innbo ble plassert på Badet. Det aller viktigste arbeid med rengjøring og reparasjoner på Sandefjord folkeskole ble uført. Så kunne elever og lærere etter vel 3 1/2 år igjen flytte inn i egen skole. Men Sande skole var blitt "husløs". Det ble da forhandlet frem en avtale mellom skoleinspektør Lars Hørven i Sandar og skoleinspektør Arthur Pedersen i Sandefjord som gikk ut på at Sande skole skulle få de nødvendige undervisningsrom i Sandefjord folkeskole. Skolene kom etter hvert i gang fra månedsskiftet januar/februar. Skoletannklinikken ble installert i Rettsalen på Sandar Herredshus. Ettersom skolekjøkkenet var blitt ødelagt ved brannen, ble undervisningen i husstell for både Folkeskolen og Sande lagt til andre skoler i Sandar.
Det er tydelig at tyskerne ikke var fornøyd med Sande skole til innkvartering. I oktober 1944 ble Den Høyere skole i Jernbanealléen beslaglagt og Sandes kole frigitt. Det førte til at Realskolen og Gymnaset flyttet opp til Sande der undervisningen fortsatte under kummerlige forhold. Disse ordningene fortsatte til sommerferien 1945.
I mars 1945 beslagla tyskerne også første etasje ved Framnes skole. Det førte til at denne skolen ble gitt fri inntil videre. I slutten av måneden gjorde skolestyret vedtak om at undervisningen bed Framnes skole skulle legges til Breili, og det ble overlatt til førstelærerne ved de to skolene, Nils Rogn og Harry Bergan, å ordne med de praktiske sidene av saken.

 


Bjørn Hoelseth:
I 2021 er det 100 år siden gamle Sande skole brant ned. Det skjedde 17. juni det året - avgangselevene hadde akkurat fått sine vitnesbyrd og markert at skoleåret og folkeskolen var over.
Noen timer senere startet brannen. Den gamle skolen lå omtrent der hvor Sorenskriveren er nå, nederst i Dølebakken. Sandarveien bortover til venstre.